Boeiende expert meeting over ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer

30 januari 2017

Boeiende expert meeting over ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer

Op donderdag 19 januari vond in Reeuwijk een druk bezochte expert meeting plaats over de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in de provincie. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Taskforce Agrarische Natuur in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en was gericht op het gehele netwerk van partijen die zich inzetten voor de zorg voor de natuur in het Zuid-Hollandse boerenland.

Op de bijeenkomst gingen agrarische collectieven, provincie, vrijwilligersgroepen, lokale natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties met elkaar in gesprek  over wat de beste manier is om te zorgen voor het voortbestaan van de boerenlandvogels. Een aantal deskundigen van verschillende kennisorganisaties was aanwezig om mee te denken.

Herstel leefgebied noodzakelijk

Duidelijk werd dat er een goede start is gemaakt met het agrarisch natuur beheer. Maar, om de boerenlandvogels een zeker voortbestaan te geven moeten  we meer doen dan het maaibeheer goed op orde houden. Er zal vooral werk gemaakt moeten worden van een herstel van het leefgebied van de boerenlandvogels. De inzet op beheer zal dan meer effect hebben. Een verbeterslag is nodig voor de ecologische kwaliteit van de graslanden en akkerranden en het opgroeihabitat van de kuikens. Ook zal een meer op de natuur gericht waterbeheer veel meer een onderdeel van het agrarisch natuurbeheer moeten worden.

Natuurinclusieve landbouw enige verdienmodel met toekomstperspectief

In de ochtend werd door het Ministerie van Economische Zaken, Boerennatuur.nl en Vogelbescherming uiteengezet op welke manier de verdere ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer tot stand zou kunnen komen. Een keuze voor natuurinclusieve landbouw lijkt daarbij logisch. Een manier van boeren waarbij de zorg voor natuur is geÏntegreerd op het bedrijf en in de productie is eigenlijk het enige verdienmodel met toekomstperspectief voor de Nederlandse landbouw.  De maatschappelijke druk op de zorg voor onze natuur en het landschap en de vraag naar gezonde en verantwoorde producten kan het beste worden beantwoord door in te zetten op een verandering naar een natuurinclusieve landbouw. Dat is een proces waar alle betrokken partijen, boeren, agrarische collectieven, provincie, maatschappelijke partijen, natuurorganisaties én de consument een rol en verantwoordelijkheid in hebben. Op de bijeenkomst werd vooral ook een oproep gedaan om in Zuid-Holland met elkaar samen aan de slag te gaan om de inzet voor de boerenlandvogels verder te verbreden.

Workshops

In de middag is in een aantal inspirerende workshops dieper ingegaan op wat dit concreet betekent voor het agrarisch natuurbeheer. Als we met alle partijen willen werken aan een verbetering van het leefgebied van de boerenlandvogels, waar moeten we dan concreet mee aan de slag en hoe? In de workshops is aan de hand van vragen van de agrarische collectieven dieper ingegaan op onderwerpen als de ontwikkeling van kruidenrijk grasland, vernatting in het boerenland, vorming van mozaïeken en aanpak van beheer op gebiedsniveau, maar ook een onderwerp als het tegengaan of voorkomen van predatie.

Leermodel

In veel gesprekken kwamen de deelnemers er op uit dat er nog veel te leren en te onderzoeken valt. Als we echt resultaat willen bereiken, dan moeten we daar als partijen samen initiatieven voor opzetten,  nieuwe dingen uitproberen en verder leren. Daar zijn ook financiële middelen en ondersteuning vanuit beleid en regelgeving voor nodig. Aan het slot van de bijeenkomst heeft ook de provincie Zuid-Holland aangegeven open te staan voor concrete voorstellen vanuit het netwerk om hiermee aan de slag te gaan en partner te willen zijn in deze ontwikkeling.

Lees meer

 

Expertmeeting 19 januari 2017