Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

13 december 2016

Blog: Roek vogelvrij in Zuid-Holland

De achteruitgang van het aantal roeken in Zuid-Holland gaat veel harder dan in andere provincies. Ondanks dat de roek beschermd is onder de Flora- en faunawet heeft de minister de roek geplaatst op de provinciale vrijstellingslijst van artikel 65 van de Flora- en faunawet. De provincie Zuid-Holland heeft op basis hiervan in een provinciale vrijstellingsverordening geregeld dat grondgebruikers roeken mogen (laten) verjagen ter voorkoming van schade aan de landbouw. De Faunabeheereenheid heeft ook een ontheffing voor het afschot van roeken aangevraagd ter voorkoming van landbouwschade. De ontheffing is onlangs verleend.

Ondanks de huidige ongunstige staat van instandhouding van de roeken staat de provincie het afschot van roeken toe en stelt zij zelfs in de ontheffing totaal geen limieten aan het aantal roeken dat gedood mag worden. Ook de erkenning van de provincie Zuid-Holland dat roeken een positieve bijdrage leveren aan de land- en tuinbouw door het eten van insecten die gewassen aantasten speelt geen rol.

Gaan wij op deze wijze de steeds kleiner wordende populatie roeken in Zuid-Holland nu beheren?

15 natuurorganisaties zijn van mening dat dit zo niet kan en hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen ontheffing. Vrijdag 16 december wordt ons beroep behandeld tegen de afschot van roeken.

Het belangrijkste argument voor het doden van de roeken blijft het voorkomen van de schade stelt de ontheffing. Maar hoe zit dit nu precies? Dit is de schade die de afgelopen 5 jaar is getaxeerd:

2015: 2 schadegevallen met in totaal €     633 schade op jaarbasis

2014: 7 schadegevallen met in totaal € 5.244 schade op jaarbasis

2013: 4 schadegevallen met in totaal € 1.237 schade op jaarbasis

2012: 9 schadegevallen met in totaal € 3.391 schade op jaarbasis

2011: 5 schadegevallen met in totaal €    680 schade op jaarbasis

De getaxeerde schade veroorzaakt door roeken bedroeg in de afgelopen 5 jaar per schadegeval dus tussen de € 136 en € 345. Met twee uitschieters in 2012 en 2014 van  ruim € 3.000. Volgens de registratie van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland worden er gemiddeld 40 roeken per jaar afgeschoten. Dat zijn over 5 jaar zo’n 200 roeken. Dus ruwweg wordt voor € 56 schade voorkomen per geschoten roek.

Daar tegenover staan natuurlijk de kosten van het systeem. Die betaalt de belastingbetaler en zijn verder niet zichtbaar in het systeem. Maar de vele uren voor registratie, beheer, ontheffingen en vergunningen, bezwaar en beroep, handhaving zijn een veelvoud van de totale schade.  De totale schade die roeken in Zuid-Holland veroorzaken staat niet in verhouding tot de maatschappelijke kosten/baten en de toegevoegde waarde die roeken kunnen hebben in de land- en tuinbouw en hun plek in de biodiversiteit.

Toch gaan wij door met dit onnodige afschot. Wie het nog uit kan leggen moet het maar zeggen.  Door de schade gewoon uit te keren aan de getroffen agrariër creëren wij een win-win-win situatie. Lage kosten voor overheden en betrokken uitvoeringsdiensten, dus voor de samenleving. De agrariër krijgt gewoon zijn schade vergoed. En het belangrijkste: de kleine roekenpopulatie in Zuid-Holland krijgt weer een kans om te herstellen en de roek kan zijn plek binnen de Zuid-Hollandse biodiversiteit behouden.

Soms zijn oplossingen simpel maar door de mate waarin wij zaken gecompliceerd hebben geregeld vaak onoplosbaar. En dat maakt de prachtige roek vogelvrij in Zuid-Holland.