Blog: Klimaatopgave vraagt brede aanpak CO2 reductie

26 juli 2016

Blog: Klimaatopgave vraagt brede aanpak CO2 reductie

De komende jaren is ook in Zuid-Holland een structurele aanpak nodig voor de reductie en het hergebruik van CO2 om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen. Als NMZH leveren wij hierin een actieve bijdrage. Onze eerste prioriteit ligt bij het fors reduceren van de CO2 uitstoot. Hiervoor zijn de nodige afspraken gemaakt in het energieakkoord. In 2025 moet de CO2 uitstoot 25% minder zijn. De natuur en milieuorganisaties zetten onverkort in op het sluiten van de kolencentrales. Ook dat is nodig om in 2020 te kunnen voldoen aan het vonnis in de klimaatzaak. Maar er zal daarnaast ook gewerkt moeten worden aan de transitie naar een biobased en circulaire economie. De rol van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd door energiebesparing en door de opwekking van duurzame energie. Maar CO2 zal ook een rol blijven spelen binnen een biobased en circulaire economie.

De opgaven en het einddoel zijn helder. De stappen die genomen moeten worden zijn niet altijd eenvoudig. Ontwikkelingen op de korte termijn mogen wat nodig is voor de langere termijn niet blokkeren (lock in). Bestaande economisch belangen versus de transitie en de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid binnen een biobased en circulaire economie. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Zonder normstelling en sturing vanuit de overheid blijft dit een taai en moeilijk proces. Naast onze inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn wij ook een rol in dit proces aan het ontwikkelen.

Samen met bedrijven op zoek gaan naar wat nodig is in de transitiefase. Door maatwerk meer stappen zetten naar reductie en hergebruik. Als onafhankelijke organisatie, zonder winstoogmerk,  werken wij vanuit onze doelstelling aan maatschappelijke opgaven. Zonder een ander belang dan het maatschappelijk belang kunnen wij ons richten op duurzame ontwikkeling en transities. We werken met veel bedrijven samen. Dat stelt ons in staat om onze rol te spelen.

Twee initiatieven ter illustratie. Maar wel initiatieven met de nodige hersenkrakers voor de NMZH. Willen wij onder de 2 graden grens blijven zoals in Parijs afgesproken dan moet er veel gebeuren ook wat betreft afvang, opslag en hergebruik van CO2 en dan hebben wij dit soort projecten ook nodig in de transitiefase. Maar vast staat dat wij het  verdere gebruik van fossiele brandstoffen niet met onze activiteiten willen legitimeren.

Smart Grid West Nederland

Onlangs is het initiatief Smart Grid West-Nederland  van start gegaan. Dit initiatief bestaat uit een coalitie van 25 regionale marktpartijen, maatschappelijke organisaties  en de overheid die de ontwikkeling wil stimuleren van een CO2 Smart Grid tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. De NMZH is samen met onze collega’s uit Noord-Holland betrokken bij deze  coalitie. Doel is de uitstoot van CO2 fors te beperken door reductie en hergebruik. Door een infrastructureel netwerk te realiseren waarin steeds meer uitstoters en gebruikers van CO2 gekoppeld kunnen worden. Daarmee kan het gebruik van CO2 als grondstof een onderdeel vormen voor een transitie naar een circulaire en klimaatbestendige economie. De NMZH ziet voor zichzelf  een kritische rol om de energie- en grondstoffentransitie te bewaken. De rol van fossiele brandstoffen moet sterk verminderd worden door besparing en duurzame energie. Uiteindelijk moet CO2 wel een rol krijgen binnen een biobased en circulaire economie. Monitoring en borging van dit proces is daarbij voor NMZH van groot belang. Wij willen met de rijksoverheid tot een overeenkomst komen om een rol voor de CO2 Smart Grid in het nationaal klimaatbeleid vast te leggen.

CO2 Bank Zuid-Holland

Om in Zuid-Holland de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen is klimaatcompensatie onmisbaar. Voor Zuid-Holland zijn wij nu een CO2 bank aan het opzetten om dit mogelijk te maken. Elke burger en bedrijf moet CO2 uitstoot kunnen compenseren in de eigen regio. Regionale klimaatcompensatie biedt meer impact om de Zuid-Hollandse opgave voor klimaatverandering te realiseren.  Naast de inzet op innovatie, bewustwording maar ook door slimme koppelingen te maken met innovatieve projecten met een harde CO2 reductie kan de impact nog verder worden vergroot.

Zo verbindt de compenserende partij zich aan een zichtbaar en tastbaar project in de eigen regio en levert de CO2 Bank Zuid-Holland een bijdrage aan een klimaatneutrale provincie. De CO2 Bank Zuid-Holland gaat daarbij functioneren als een makelaar tussen vraag en aanbod. Dit initiatief sluit aan bij Europese en landelijke ontwikkelingen en de ambitie op het gebied van CO2 reductie van de provincie Zuid-Holland.  De bedrijven, overheden, instellingen en particulieren kunnen door deze compensatie hun eigen prestatie op CO2 reductie zichtbaar maken. Zo ontstaat een marktplaats die mee kan gaan helpen om de klimaatdoelen ook in Zuid-Holland dichterbij te brengen.

Voor beide initiatieven geldt dat deze activiteiten de klimaatdoelen dichterbij moeten brengen en niet als legitimatie mogen gaan dienen om de transitie naar een circulaire en klimaatbestendige economie nodeloos te vertragen. De rol van fossiele brandstoffen  moet worden afgebouwd. Maar CO2 zal altijd een rol blijven spelen binnen een biobased en circulaire economie. Dus hergebruik blijft nodig en waar dat niet anders is, is compensatie een voorwaarde.