Blog – Faunabeheer in Zuid-Holland?

29 september 2016

Blog – Faunabeheer in Zuid-Holland?

In 2016 is de NMZH meer dan in voorgaande jaren in beroep gegaan tegen  ontheffingen voor het afschot van dieren, vooral van vogels. Het grote aantal ontheffingen dat werd afgegeven in het kader van het nieuwe faunabeheerplan was voor ons reden om nog eens preciezer te kijken naar  de aanleiding en de inhoud van de vele ontheffingen. De NMZH wil graag zo vroegtijdig mogelijk meedenken om onnodige procedures te voorkomen en dat geldt natuurlijk ook voor het faunabeheer in Zuid-Holland.

In Nederland zijn planten- en dierensoorten beschermd via de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt alle vogelsoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen en verbiedt handelingen die de flora en fauna aantasten. In sommige situaties kan hiervan afgeweken worden, dan is een ontheffing van de wet nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het afschot. De provincie Zuid-Holland geeft de ontheffingen hiervoor af aan de faunabeheereenheid. Het afschot onder strikte voorwaarden kan nodig zijn en is dus voor de NMZH niet per definitie een omstreden middel mits het goed wordt toegepast.

Maar waarom dan die toename in het aantal procedure vanuit de NMZH? In de ontheffingen die wij nog een keer kritisch hebben beoordeeld zien we een aantal trends. Een van de aanleidingen om tot afschot over te gaan is de relatie met de veroorzaakte schade in het agrarisch gebied. Echter bij een aantal ontheffingen hebben wij vastgesteld dat de schade zeer beperkt is en of zelfs zeer incidenteel en niet in verhouding staat tot afgegeven ontheffing. Ook moet gekeken worden naar de instandhouding van de populatie in relatie tot het afschot.  Voor diverse soorten is er al sprake van een afname van de populatie en brengt afschot de populatie dus in gevaar door een nog sterkere afname. We stellen vast dat het faunabeheer hier onvoldoende aandacht aan besteedt. Er wordt niet gekeken naar alternatieven voor afschot laat staan met pilots ervaring opgedaan met een meer vriendelijke manier van verjagen zoals met de Agrilaser van de Bird Control Group. Ontheffingen worden zo met een zeer beperkte blik afgegeven. De ontheffingen worden voorzien van vergaande mogelijkheden. Afschot voor zonsopkomst en na zonsondergang. Dit is in strijd met de Vogelrichtlijn. Verstoring van winterrust bij soorten waar Nederland een internationale verantwoordelijk voor heeft. Maar ook afschot in het weidevogelbroedseizoen. Met grote gevolgen voor de populatieontwikkeling van de weidevogels in Zuid-Holland. Soms worden zelfs lokvogels gebruikt en dan begint faunabeheer tot wel veel op plezier jacht te lijken. In de Flora en Faunawet is geregeld dat de ontheffing niet verder mag strekken dan noodzakelijk is. Maar bij het faunabeheer in Zuid-Holland plaatsen wij daar dus grote vraagtekens bij.

Hoe nu verder? Wij hebben de Faunabeheereenheid in Zuid-Holland uitgenodigd voor een gesprek om onze bevindingen te delen en te kijken of wij tot gezamenlijke verbeteringen kunnen komen. De Faunabeheereenheid wil niet in gaan op ons verzoek. Wel zijn wij uitgenodigd om in het kader van de wet Natuurbescherming een bestuurslid te leveren voor de Faunabeheereenheid. Maar hier zijn wij niet op ingegaan omdat de NMZH de meest waardevolle bijdrage op afstand kan leveren door het faunabeheer kritisch te volgen en met voorstellen voor verbetering te komen.

Maar dan is een dialoog wel noodzakelijk en die komt maar moeizaam tot stand.

Voor de Smient en Ekster zijn de ontheffingen inmiddels ingetrokken en loopt er nu nog een beroepsprocedure voor de ontheffing van het afschot van roeken en het afschot van winterganzen.

 Bekijk hier het afschot in Zuid-Holland >>

Alex Ouwehand