Blog-Kansen creëren voor verduurzaming en groene groei

28 oktober 2015

Blog-Kansen creëren voor verduurzaming en groene groei

Binnen Nederland en Europa is afgesproken om de productie van energie, brandstoffen en chemie te verduurzamen. Een belangrijke opgave om tegemoet te komen aan de klimaateisen.

Naast verduurzaming en vergroening spelen ook andere economische factoren een rol om fossiele grondstoffen te vervangen door biologische grondstoffen in combinatie met een centrale rol voor hernieuwbare energie. Er ontstaan zo kansen voor nieuwe producten, maar ook een betere strategische positie voor Nederland bij de energie- en grondstoffenzekerheid. De transitie naar een volledige circulaire en duurzame economie vraagt een enorme inzet. Waarbij het absoluut noodzakelijk is voor overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en milieuorganisaties om onderling beter samen te werken en vanuit gezamenlijke fact finding tot een gedeelde visie en agenda te komen. Zuid-Holland, met de Rotterdamse haven als logistiek zwaartepunt, een sterke (petro-) chemische industrie, een uitgebreide agrarische sector en diverse kennisinstellingen, moet hierbij een belangrijke rol spelen.

De verduurzaming via de biobased economie is sterk afhankelijk van de manier waarop allerlei plantaardige materialen worden ingezet en toegepast. Gezien de effecten in de productie- en voedselketen wordt hierover al vele jaren gesteggeld maar heeft dit tot op vandaag nog niet tot gemeenschappelijk standpunten tussen milieuorganisaties, overheid en bedrijfsleven geleid. Ondertussen draait de wereld gewoon door en ontstaan natuurlijk op basis van marktkansen allerlei product en bedrijfsinitiatieven. Het zou jammer zijn als louter op basis van marktkansen voor de korte termijn, de koers voor de lange termijn wordt bepaald. De kans is dan niet ondenkbeeldig dat Nederland economische kansen misloopt en de transitie naar een volledig circulaire en duurzame economie onnodig en nodeloos lang gaat duren. Tijd dus om langlopende discussies af te ronden en vanuit een gezamenlijk belang bij een circulaire en duurzame economie tot gedragen duurzaamheidseisen te komen. Natuurlijk geen eenvoudige, maar wel noodzakelijke opgave. Samen met onze natuur en milieufederatie collega’s in de provincies Noord-Holland, Groningen, Brabant en Zeeland is de NMZH met vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam, de BioBased Delta, BioBased Economy, TU Delft, Platform Bio-Energie en de Commissie Corbey een dialoogtafel gestart over ‘Redefinery’, een blauwdruk voor ketenintegratie rond bioraffinage, om de transitie naar een biobased economie te versnellen.

De NMZH heeft de afgelopen maanden de huidige stand van zaken van de biobased economie in en om de Rotterdamse haven geïnventariseerd. Er zijn interviews afgenomen met relevante stakeholders, kennisinstellingen en bedrijfsleven om meer inzicht te krijgen in de praktijk en de ontwikkelingen die nu ingang zijn gezet of op ons afkomen. De net gestarte dialoog moet er toe gaan leiden dat gezamenlijk duurzaamheidscriteria worden opgesteld, een brede analyse plaatsvindt welke belemmeringen moeten worden weggenomen, welke versnellingen mogelijk zijn en hoe schaalvergroting plaats kan vinden in de verschillende Nederlandse zeehavens. Dit alles moet gaan leiden tot gewenste overheidsinterventies en bedrijfsinitiatieven.

De net door de NMZH samen met de partners afgesloten Dialoog over LNG als transportbrandstof in de scheepvaart en de Samenwerkingsovereenkomst NOx reductie geven aan dat samenwerking en het uitwisselen van kennis nodig blijft om tegenstellingen te overbruggen en stappen voorwaarts te zetten in verduurzaming en groene groei. Wat uiteindelijk in Rotterdam kan, kan dan ook elders in Nederland navolging krijgen.