Blog – NMZH wil stand van zaken waterkwaliteit Zuid-Holland in kaart brengen

28 mei 2015

Blog – NMZH wil stand van zaken waterkwaliteit Zuid-Holland in kaart brengen

De NMZH wil de stand van zaken met betrekking tot de waterkwaliteit in Zuid-Holland in kaart gaan brengen.

Zuid-Holland is een waterrijke provincie. De beschikbaarheid van voldoende schoon zoetwater is essentieel voor mens, dier en plant.  Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Zuid-Holland en daarin wordt veel geïnvesteerd. Op het gebied van waterrecreatie voert de  provincie al vanaf 1979 de Europese Zwemwaterrichtlijn uit en draagt zorg voor veilig en schoon zwemwater in de daarvoor aangewezen stranden, plassen, meren en recreatiegebieden.

Omdat water zich weinig aantrekt van grenzen is sinds 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Zuid-Holland in 2015 op orde is. Maar uit o.a. de watermonitor van het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat dit nog niet het geval is. Normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen komen nog veel te vaak voor. Zelfs worden niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen gemeten. Hoe dat nog kan is voor ons onduidelijk. Niet alleen de normoverschrijdingen maar ook de concentratie van de bestrijdingsmiddelen is van belang voor de risico’s voor het milieu en uiteindelijk de mens. Duidelijk is dat in de Greenportgebieden o.a. bij de glastuinbouw de gemeten concentraties hoger zijn dan in de boezem en overige gebieden.

Wij zijn nu met de Kaderrichtlijn Water 15 jaar verder na het van kracht worden. 2015 is ook het jaar dat alles op orde moet zijn. Dat is nu halverwege 2015 nog verre het geval. In de zomermaanden willen wij voor Zuid-Holland de stand van zaken beter in kaart gaan brengen. Wij gaan het gesprek aan met de Hoogheemraadschappen, Omgevingsdiensten en de Provincie Zuid-Holland met als uiteindelijk doel om de waterkwaliteit op dit punt sterk te verbeteren. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen.  Als er organisaties en initiatieven zijn die ons daarbij willen steunen of specifieke gebiedskennis hebben neem dan even contact op. Met samenwerking is veel te bereiken en de waterkwaliteit van het oppervlakte- en grondwater is te belangrijk om het alleen weer bij signaleren te laten.