Blog – Nederland waterland

31 augustus 2015

Blog – Nederland waterland

Na een weekend heerlijk zeilen weet je het weer. Nederland is bij uitstek een prachtig waterland. Al dat water heeft ons veel te bieden en heeft ons veel economisch voordeel gegeven. Maar het kent ook de nodige uitdagingen. Twee voorbeelden: met het Deltaprogramma investeren wij in onze waterveiligheid om Nederland ook voor de toekomst veilig en droog te houden en met de Europese Kaderrichtlijn Water investeren wij gericht in het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater om Nederland gezond, vitaal en veerkrachtig te houden. Voor Nederland belangrijke programma’s en opgaven. Deze inzet van de huidige generatie is nodig om Nederland ook voor toekomstige generaties leefbaar en gezond te houden.

Maar wat mij als zeiler enorm raakt is dat anno 2015 nog steeds normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen worden gemeten in het oppervlaktewater. Zelfs bestrijdingsmiddelen die wettelijk niet meer zijn toegelaten. Chloorpyrifos, Dichloorvos en Fipronil om er een paar te noemen. Met een beetje zoeken op internet begrijp je waarom deze bestrijdingsmiddelen niet meer zijn toegelaten. In de omgeving van glastuinbouwgebieden zijn de gemeten waarden hoger dan bij de boezemlocaties en zogenaamde referentielocaties. Dat is op zich al reden om in te grijpen.

Hoe kan dit nu, want veel partijen zetten zich al jaren enorm in om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Is dit dan een incident in 2015? Nee, in het Hoogheemraadschap van Delfland worden deze bestrijdingsmiddelen al vele jaren gemeten. Maar ze zijn niet meer wettelijk toegelaten, wordt er dan niet ingegrepen? Er zijn wel verbeterprogramma’s maar die verlopen traag en zelfs hier en daar met een terugval richting een verslechtering. Is er dan geen handhaving? Handhaven is in Nederland en ook Zuid-Holland vaak een moeilijke opgave voor de overheid. Anders gezegd: “Handhaven is niet altijd de best ontwikkelde eigenschap van de overheid”. Maar voor ons land en onze provincie die zo waterrijk is en economisch zo is verbonden met water is dit een situatie die anno 2015 toch niet langer kan, zeker ook omdat deze bestrijdingsmiddelen niet meer zijn toegelaten.

Daarom zijn wij als NMZH alle watermetingen in Zuid-Holland die de waterschappen in 2014 verrichten op een rij aan het zetten. Hoogheemraadschap Delfland geeft met de Waterkwaliteitsrapportage 2014 prima inzicht en is transparant in de zorg om de waterkwaliteit. De opgave in dit waterschap is groot maar het begint bij de erkenning en transparantie in handelen. Dat kan jammer genoeg niet van alle Waterschappen binnen de provincie Zuid-Holland worden gezegd. Op basis van de informatie die wij nu verzamelen gaan wij het gesprek aan met de Waterschappen, Provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigers van de Greenports en natuurorganisaties, maar ook met GGD en RIVM.

Residuen van bestrijdingsmiddelen en zeker van de wettelijk niet meer toegelaten bestrijdingsmiddelen horen niet thuis in het oppervlakte water.