Bij baggeren Slijkgat in de Voordelta wordt wet overtreden.

Bij baggeren Slijkgat in de Voordelta wordt wet overtreden.

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland heeft een handhavingsverzoek ingediend bij Rijkswaterstaat West Nederland Zuid omdat de wet 9 à 10 keer per jaar wordt overtreden bij het baggeren van de Stellendamgeul (Slijkgat). Door het baggeren komen er grote hoeveelheden plastic in het Natura 2000-gebied Voordelta terecht door vermaling en herverspreiding. Ook bij het dumpen van de vervuilde bagger wordt het op de losplaats  2 kilometer verderop in de Voordelta nogmaals herverspreid. Bij deze werkzaamheden wordt het Besluit Bodemkwaliteit overtreden waarvoor nu handhaving wordt gevraagd.

24 november 2022

Door de ligging aan de Noordzee en de wind en de stroming is in de Haringvlietmonding in ongeveer 50 jaar een plastic soep ontstaan met ingrediënten uit o.a. de internationale scheepvaart. Een deel daarvan is door de elementen en door baggeren zover verdund (microplastic) dat het niet meer op te ruimen is. Bij westelijke winden wordt het drijvende deel van het plastic hier naar toe geblazen. Er komt zo vanaf zee nog iedere dag meer plastic bij. Het zwevende deel wordt door het getij en indirecte wind afgeleverd op de Kop van Goeree. Bij aflandige wind en baggeren spoelt massaal zwevend/zinkend plastic aan. Bij de ingang van de Stellendamgeul (Slijkgat) ligt waarschijnlijk de grootste concentratie van het aanzwevende plastic omdat hier de transportroute langs de kust eindigt in de ingang van de Stellendamgeul. Dit ligt bovendien in de luwte voor noordwester stormen.

Door baggeren en getij wordt dit verder de geul in verplaatst waarbij de plasticslibsoep zeer waarschijnlijk naar achteren toe steeds verder verdunt. Ook in de zanddrempels evenwijdig aan de kust verdwijnt plastic als het harder waait. Dat kan er na verloop van tijd ook weer uit tevoorschijn komen. Het plasticprobleem in de Haringvlietmonding is al veel langer bekend. De Schoon-Goeree-groep   ruimt al jaren dit strand op en heeft vaak aandacht voor dit probleem gevraagd bij de betrokken beheerders en toezichthouder. Ook de Plastic Soup Foundation vraagt voortdurend aandacht voor dit probleem. Waarom komen de beheerders en toezichthouders niet in beweging?

Een zeer ongewenste situatie voor het Natura 2000-gebied Voordelta. Juist het ondiepe zee gedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta is zeer dynamisch gebied, De kustzone is hier relatief voedselrijk en daardoor hoog productief. De Voordelta fungeert als kraamkamer voor diverse vissoorten en als foerageergebied voor visetende trekvogels en schelpdiereters. De zandbanken vormen een rustgebied voor zeehonden. Door de eerder genoemde handelswijze en de frequentie waarin het gedumpt wordt op de losplaats en hierbij nogmaals herverspreiding ontstaat negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Voordelta en het ecosysteem als geheel. Veel plastic wordt zo onderdeel van de voedsel keten

Dit alles is voor de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland aanleiding voor dit handhavingsverzoek. Wij vragen op korte termijn of uiterlijk binnen 8 weken tot handhaving over te gaan.

 

Lees hier het rapport Plasticvloek van de Kwade Hoek 
Lees hier het handhavingsverzoek. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met: