Betere afstemming rond ontwikkelingen Rotterdam The Hague Airport nodig

21 april 2015

Betere afstemming rond ontwikkelingen Rotterdam The Hague Airport nodig

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept bestuurders op om tot betere afstemming met bewoners en maatschappelijke organisaties te komen over de ontwikkelingen rond de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Als bestuurders vóórdat zij besluiten nemen met stakeholders van gedachten wisselen en kennis delen ontstaat meer begrip voor elkaars standpunt en kan tot betere besluitvorming worden gekomen. Nu gebeurt dit nog te weinig, constateert de NMZH.

Rond de luchthaven RTHA bestaan verschillende overlegorganen. Aan de bestuurlijke regiegroep RTHA (BRR) nemen de bestuurders van de betrokken overheden deel. Zij nemen ook de besluiten over de randvoorwaarden waarbinnen de luchthaven zich kan ontwikkelen. Naast de BRR is er ook de de Commissie Regionaal Overleg RTHA (CRO). Hierin zijn behalve de bestuurlijke partijen ook bewoners en de NMZH als milieuorganisatie vertegenwoordigd. De bestuurders kunnen de CRO om advies vragen voordat zij besluiten nemen. Zo benutten zij de kennis vanuit de omgeving van de luchthaven en kunnen zij ervoor zorgen dat ze besluiten nemen waar draagvlak voor bestaat.

Het raadplegen van en afstemmen met de CRO gebeurt nog te weinig, vindt de NMZH. Daarom heeft de NMZH een brief aan de BRR gestuurd. Hierin worden enkele voorbeelden gegeven besluiten die de BRR heeft genomen zonder de CRO hierbij te betrekken en toezeggingen die aan de CRO gedaan zijn en niet zijn nagekomen. De NMZH roept de bestuurders daarom op om de CRO serieus te nemen en toezeggingen voortaan na te komen of op zijn minst gemotiveerd aan te geven waarom van eerdere toezeggingen wordt afgeweken.