Beroep A13/A16 bij Raad van State: verslag

15 mei 2017

Beroep A13/A16 bij Raad van State: verslag

Op 11 mei vond de zitting plaats over het beroep van de NMZH, mede ondertekend door een groot aantal omwonenden, tegen het Tracébesluit van de A16 Rotterdam bij de Raad van State. Het grote aantal beroepen namens het nog veel grotere aantal appelanten maakt duidelijk dat er veel verzet is tegen deze weg.

Nut en noodzaak

Wat nut en noodzaak betreft, gaf het ministerie aan dat een gevoeligheidsanalyse met het nieuwste verkeersmodel (op basis van de nieuwe WLO scenario’s) heeft aangetoond dat nut en noodzaak onverminderd aan de orde zijn. Over wat de resultaten zijn van die gevoeligheidsanalyse, is in het tracébesluit echter niet meer opgenomen dan een regel of twintig aan tekst. En juist de verkeersgegevens die daarin zijn opgenomen wijzen op fors lagere verkeersprognoses dan het oude verkeersmodel. Dit roept dus zeer de vraag op of nut en noodzaak op basis van de meest recente gegevens echt nog wel onderbouwd kunnen worden. Ook de Raad van State moest constateren dat die berekende onderbouwing ontbrak en nut en noodzaak op basis van de meeste recente cijfers dus niet inzichtelijk is gemaakt. De vraag is nu of zij ook zullen constateren dat dit in juridisch opzicht een tekortkoming is.

Alternatieven

Over de alternatieven gaf het ministerie aan dat de focus steeds alleen heeft gelegen op de weg omdat andere oplossingsrichtingen niet zouden voldoen, maar dat het iedereen in de inspraak op de startnotie en de alternatievennota als onderdeel van de TN/MER wel vrij stond om op die keuze te reageren. Later werd vanuit de appellanten echter aangegeven dat een door Milieudefensie ontwikkeld alternatief dat gebaseerd is op o.a. beprijzing en investeringen in OV nooit serieus onderzocht is door het ministerie, terwijl dit een net zo grote bijdrage levert aan bereikbaarheid en een nog grotere bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierop moest het ministerie bekennen dat dat inderdaad niet serieus onderzocht is omdat het nu eenmaal een politieke keuze was om te investeren in asfalt in plaats van OV. Het is aan de Raad van State om te beoordelen of dit voldoende is in het kader van de plicht om alle redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven te onderzoeken.

EHS

Over de compensatie van de EHS speelden een aantal zaken. Allereerst de locatie van de compensatie. Het ministerie had aangegeven dat dit niet allemaal in de Noordrand van Rotterdam gerealiseerd zou kunnen worden omdat er in gebieden óf al sprake was van de ontwikkeling van natuur- of recreatiegebied óf grondeigenaren niet mee zouden willen werken. Dat laatste is wel typisch, want als het om de aanleg van de weg zelf gaat, is het wel of niet meewerken van grondeigenaren geen kwestie omdat zo nodig het onteigeningsinstrument ingezet kan worden.

Natuurnetwerk Nederland

Daarnaast was er discussie over de snipper Natuurnetwerk Nederland (NNN) die in een verbindingsboog komt te liggen en dus straks aan alle kanten omsloten is door asfalt. Volgens het ministerie heeft dat stuk grond nu al geen natuurwaarde en is het slechts “papieren NNN”. Dit is onterecht, want ook op dit stuk hebben vorig jaar weidevogels gebroed. Door de appelanten werd nog benadrukt dat het natuurlijk bizar is dat we nota bene bij de Raad van State moeten uitvechten dat er bij een miljardenproject fatsoenlijk gecompenseerd wordt voor het laatste snippertje natuur dat verloren gaat.

Vlinderstrik

Ten slotte ging het over de Vlinderstrik. Door het ministerie wordt onderkent dat de A16 zorgt voor een (kwantitatieve) aantasting van de Vlinderstrik, maar volgens hen is dit geen probleem omdat er grond van de ruimtelijk reservering die niet nodig is voor de A16 wordt toegevoegd. De vraag is echter in hoeverre een aantasting, ongeacht overige toevoegingen, in strijd is met de planologische kernbeslissing (PKB) waarin de begrenzing van de Vlinderstrik is opgenomen.

Uitspraak

Naar verwachting zal de Raad van State later dit jaar uitspraak doen.

Blankenburgtunnel en A13A16