Bekendheid landschapstafels is nog beperkt

18 mei 2017

Bekendheid landschapstafels is nog beperkt

Sinds een paar jaar heeft de provincie Zuid-Holland de uitvoering van haar ambities op het gebied van groen georganiseerd via de landschapstafels. In de landschapstafels wordt samengewerkt in gebieden via meerjarige afspraken tussen overheden, agrariërs, terreinbeherende organisaties, particulieren en bedrijven. Maatschappelijke organisaties en burgers met initiatieven worden van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) onderzocht in hoeverre zij bekend zijn met de landschapstafels. Die bekendheid blijkt gering: bijna 60% van de respondenten is niet bekend met de landschapstafels.

Samenwerking met landschapstafels

Van de respondenten die bekend zijn met de landschapstafels, geeft bijna 25% aan ook met een landschapstafel samen te werken. Ruim 37% van alle respondenten zegt interesse te hebben in zo’n samenwerking.

Focus op biodiversiteit

Op de vraag op welke onderwerpen de landschapstafels hun programma’s en projecten zouden moeten richten, werd als belangrijkste speerpunt het beschermen en versterken van biodiversiteit genoemd. Op de tweede plaats staat het verduurzamen van de landbouw, gevolgd door het vergroten van de recreatiemogelijkheden. Ook worden er nog andere suggesties genoemd voor onderwerpen op de agenda’s van de landschapstafels zoals het vergroten van het oppervlak natuur, het verbeteren van het milieu, het beschermen en versterken van het landschap en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Betere informatievoorziening gewenst

Bijna 75% van de respondenten geeft aan graag informatie te willen ontvangen over de ontwikkelingen van de landschapstafels. Het liefst ontvangen de respondenten die informatie via een digitale nieuwsbrief, maar ook een website en informatie in lokale kranten worden gewaardeerd als communicatiekanalen.

NMZH stimuleert betrokkenheid

De NMZH zal de resultaten van haar onderzoek onder de aandacht brengen bij de landschapstafels en daarbij ook aangeven wie er graag samen willen werken met een landschapstafel. Ook adviseert de NMZH de landschapstafels om meer aandacht te besteden aan de communicatie zodat de bekendheid van de landschapstafels vergroot wordt en meer lokale organisaties en initiatieven betrokken kunnen raken. De NMZH is desgewenst graag bereid om de landschapstafel hierbij te helpen.

 

Rietzanger
Foto: Susanne Kuijpers