Baggeren Slijkgat, handhavingsverzoek niet toegekend.

Baggeren Slijkgat, handhavingsverzoek niet toegekend.

Tegen het besluit om niet te handhaven hebben wij bezwaar ingediend. De motivatie daarbij is dat het onderzoek naar aanleiding van ons verzoek tot handhaving niet goed is uitgevoerd. Dit had gedaan moeten worden vanuit het algemene beheerkader van de Voordelta.  Voor ons is zo niet duidelijk of er kwalitatief welke conclusies kunnen worden getrokken op basis waarvan het handhavingsverzoek is afgewezen. Daarnaast is Rijkwaterstaat bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit èn ook waterkwantiteits- en kwaliteitsbeheerder èn beheerder van het Natura-2000-gebied (Voordelta). De kennis om tot een analyse te komen van dit plasticprobleem zou dus al aanwezig moeten zijn. Juist Rijkswaterstaat is bij uitstek deskundig als het gaat om wind, stroming, golven, morfologie en ecologie/habitat. Maar uit de reactie van Rijkswaterstaat op ons handhavingsverzoek blijkt dit niet het geval te zijn.  

8 maart 2023

Het is voor de NMZH bijna zeker dat hier veel plastic ligt en dat de plastic aanspoelgolven verband houden met het baggeren. Dat laat het onderzoek wat met het handhavingsverzoek is ingediend zien. Vanuit historisch perspectief is onder invloed van wind en zeestromingen en mogelijk ook door baggeren, uit diepere zandlagen voor de kust van Kwade Hoek dat plastic wordt losgewoeld en vervolgens aanspoelt. In het onderzoek wordt  nu wordt op een willekeurige plaats en tijd, op het oog beoordeeld of er sprake is van plastic. De maat van het rooster op de zuigmond wordt nu als criterium genomen om te constateren of er plastic voor blijft hangen. Verder informatie wordt door Rijkwaterstaat niet gegeven. Ook Microplastic die ook onderdeel zijn van ‘sporadisch’ plastic is zelfs niet onderzocht. Zijn daarvoor bij de handhavingstoets monsters genomen? In 2016 is door RIVM al de conclusie getrokken dat er in de waterbodem van de Rijnmond 6 keer meer plastic wordt gevonden dan op zee (R13-11 RIVM report Microplastic).

We hebben nu dringend verzocht om het rapport van de handhavingstoets te mogen ontvangen zodat wij zelf  kunnen beoordelen hoe die toets is uitgevoerd. Ook hebben wij gevraagd naar de analyse over het voorkomen van plastic in dit Rijkswaterstaat-beheergebied. Want ook die ontbreekt en we weten zelfs niet of de handhavingstoets op deze informatie is gebaseerd. Daarbij willen wij een motivatie van Rijkswaterstaat waarom klein- en microplastic niet is meegenomen in de toets.

Vooral dus nog veel onduidelijkheid en veel vragen. Inmiddels hebben wij het gevraagde rapport mogen ontvangen. Die gaan wij nu bestuderen. De genoemde vragen zijn tot op heden nog niet beantwoordt.

Plastic hoort niet in N2000 gebied de Voordelta. Als NMZH zoeken wij dit verder tot de bodem toe uit.