Argumenten voor aanleg Brouwerseiland deugen niet

9 mei 2017

Argumenten voor aanleg Brouwerseiland deugen niet

De Zeeuwse Kust verdient beter!

Het plan voor de aanleg van Brouwerseiland is op veel punten slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd, levert risico’s voor de recreatie-economie en brengt schade aan natuur en landschap. Ook blokkeert het de mogelijkheden voor de aanleg van een noodzakelijk doorlaatmiddel in de Brouwersdam. Dat blijkt uit de zienswijze die de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties* vandaag hebben ingediend bij de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

In de zienswijze over het Barro-besluit tonen de organisaties aan dat het belangrijkste argument van de initiatiefnemer niet deugt: De structurele werkgelegenheid die Brouwerseiland mogelijk zou kunnen opleveren bedraagt geen 515 fte maar ca 80 fte. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie-economie, met als  risico het ontstaan van overcapaciteit, wat leidt tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens.  Ook belemmert Brouwerseiland de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen en wordt het karakteristieke en open landschap onherstelbaar aangetast door de aanleg van een 1,3 km lange en bijna 10 m hoge geluidswal.

Door de aanleg van Brouwerseiland wordt de mogelijkheid om een doorlaatmiddel in de Brouwersdam aan te leggen wordt vrijwel geblokkeerd. Dit is een belangrijke ontwikkelingsmogelijkheid om de waterkwaliteit en natuurwaarden van de Grevelingen te versterken. Hiertoe is Nederland volgens de Kaderrichtlijn Water de komende jaren verplicht.  Verder geven de organisaties in hun zienswijze aan dat in de verschillende procedures fouten zijn gemaakt, er onjuiste informatie is gebruikt en dat het college van B&W in strijd handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Tot slot wijzen zij op de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan. Zo is er landelijk en binnen Zeeland breed verzet tegen de verstening van de kust en zijn er inmiddels ongeveer 18.500 handtekeningen gezet onder de petitie ‘Stop Brouwerseiland’.
Niet voor niets werken binnen de Zeeuwse Kustvisie de natuurorganisaties intensief samen met de recreatiesector en overheden (inclusief Schouwen-Duiveland) aan een evenwichtige en toekomstbestendige ontwikkeling van de Zeeuwse kust. Brouwerseiland past daar niet in. De Zeeuwse kust verdient beter!

Lees hier de zienswijze

*
Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten,  Stichting Duinbehoud,  Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland