Amendement Provinciale Staten Zuid-Holland vormt risico voor kustlandschap

27 juni 2018

Amendement Provinciale Staten Zuid-Holland vormt risico voor kustlandschap

Door het aannemen van een amendement over strandbebouwing nabij Kijkduin, zetten de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland de bescherming van de kust hier onder druk. Zij willen namelijk een uitzondering op de eerder vastgestelde zonering voor strandhuisjes bij het ongeschonden strand ten zuiden van Kijkduin. Zuid-Hollandse partners van Bescherm de kust zijn hier ontstemd over en hebben een brief gestuurd aan Provinciale Staten Zuid-Holland.

Zij vinden het aangenomen amendement onbegrijpelijk, want de Provincie Zuid-Holland maakte eerder nog bezwaar tegen vergunningen voor de strandhuisjes omdat deze niet in het provinciale beleid passen. Nu willen Provinciale Staten nagaan of ze ontheffing kunnen verlenen van datzelfde beleid om nieuwe vergunningen voor de huisjes mogelijk te maken. De natuurorganisaties roepen Provinciale Staten dan ook om vast te houden aan de zonering die voortvloeit ui het Nationale kustpact.

Nationaal kustpact
In 2017 is het kustpact afgesloten met afspraken tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om de kwaliteit van de kust beter te beschermen en te versterken. Afspraak is om kustbebouwing te concentreren voor de badplaatsen en bebouwing in de ongeschonden kustlandschappen te weren. De provincie Zuid-Holland heeft een zonering vastgelegd waar bebouwing niet en waar het onder voorwaarden is toegestaan. Vòòr de aanscherping van het provinciale beleid en het afsluiten van het kustpact waren al tijdelijke vergunningen afgegeven voor een proefproject met strandhuisjes ten zuiden van Kijkduin. Op basis van de zonering die is opgesteld als uitwerking van een afspraak uit het kustpact zijn nieuwe vergunningen voor bebouwing hier niet mogelijk en moet dit strand ongeschonden blijven.

Vasthouden aan beleid
Provinciale Staten willen om onduidelijke redenen toch ruimte zoeken voor nieuwe vergunningen voor de strandhuisjes, ook al past het niet binnen de afspraken. De natuurorganisaties zijn daarom erg teleurgesteld, zij dachten dat de bescherming van het kustlandschap bij de provincie in goede handen was. Ook lopen Provinciale Staten met hun besluit over de strandhuisjes vooruit op de evaluatie van de tijdelijke strandhuisjes door de gemeente Den Haag en de maatschappelijke dialoog over de kust die zij zelf aan het voeren zijn. Uit een recente peiling onder inwoners van Zuid-Holland in dat kader bleek juist dat natuur, rust en ruimte in het kustgebied het meest gewaardeerd worden en dat mensen minder bebouwing willen. De strandhuisjes bij Kijkduin waarvoor Provinciale Staten een uitzondering willen maken staan voor een natuurgebied en doen afbreuk van de kwaliteiten met betrekking tot rust en ruimte op dit deel van het strand.

Lees hier de gezamelijke brief richting de Provinciale Staten van Zuid-Holland