Advies ruimtelijke kwaliteit Groene Hart in de RES

Advies ruimtelijke kwaliteit Groene Hart in de RES

Het Groene Hart staat als groen open landschap midden in de randstad onder behoorlijke druk. Infra, woningbouw, bedrijventerreinen en ook de grootschalige opwekking van duurzame energie leggen een claim op de ruimte. In de Regionale Energiestrategieën (RES) worden ook de mogelijkheden in het Groene Hart onderzocht.

12 november 2020

Het Groene Hart is echter verdeeld over zeven verschillende RES-regio’s in drie provincies. Dit vraagt om een weloverwogen visie op het Groene Hart. De drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK’s) van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben daarom gezamenlijk advies uitgebracht over de gewenste samenhang en ruimtelijke kwaliteit in de RES 1.0.

Het rapport benadrukt dat ook in het Groene Hart terecht gezocht wordt naar ruimte voor de aanleg van zon- en windparken, maar benadrukt ook dat de bijzondere status van het Groene Hart om een zorgvuldige afweging vraagt met een bijzondere zorg voor de ruimtelijke kwaliteit. In het rapport worden hiervoor vijf aanbevelingen gedaan.

  1. Kijk over grenzen heen; zie het Groene Hart als geheel
  2. Respecteer de verscheidenheid; investeer in ruimtelijke kwaliteit
  3. Verbindt de energie-opgave aan de andere grote opgaven en kom zo tot integrale gebiedsperspectieven
  4. Een goed georganiseerd energienetwerk helpt heldere ruimtelijke ontwikkeling – en omgekeerd
  5. Op naar het vervolg: gebruik de keuzeruimte in zoekgebieden

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland omarmt deze aanbevelingen. Deze vijf hoofdpunten vormen een eerste stap richting een zorgvuldige afweging waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart een goede plek krijgt. Wij moedigen de zeven verschillende RES-regio’s waarin het Groene Hart ligt aan om samen met elkaar hierover in gesprek te gaan. Alleen door deze grensoverschrijdende samenwerking op te zoeken, kunnen de kansen voor grootschalige opwekking van duurzame energie in het Groene Hart optimaal worden benut waarbij de kwaliteit van het landschap zoveel mogelijk behouden wordt.

Natuur en landschap trekken zich niks aan van grenzen, ook in de andere RES-regio’s van Zuid-Holland. Om versplintering van het landschap te voorkomen en cumulatieve effecten op de natuur te minimaliseren, moet over gemeentegrenzen, RES-grenzen en zelfs provinciegrenzen heen gekeken worden. Wanneer alle RES-regio’s hun plannen verder hebben uitgewerkt in de RES 1.0 zou eenzelfde adviesrapport van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in Zuid-Holland een waardevol beeld schetsen van de ruimtelijke impact van alle plannen tezamen.

Het gehele rapport van de PARK’s over het Groene Hart is hier te lezen.

Meer lezen over hoe natuur en landschap een goede plek kunnen krijgen in de RES? Lees dan deze publicatie van de Natuur en Milieufederaties.

Voor meer informatie neem je contact op met: