Plan Boom Prijsvraag

Plan Boom Prijsvraag

Heb je een idee om je wijk of omgeving te vergroenen met meer bomen? Wil je een voedselbos opzetten? Heb je een super goed vergroeningsplan dat nog een financiële impuls nodig heeft? Doe mee aan de Zuid-Hollandse Plan Boom Prijsvraag.

Voorwaarden:

 • De uitvoering van de werkzaamheden leveren een bijdrage aan de biodiversiteit en hebben een ecologische meerwaarde voor de omgeving;
 • Vergroten van het areaal groen in de provincie voor een leefbaardere, duurzamere en toekomstbestendigere provincie. Hiermee is het uitgangspunt het gebruik van inheemse soorten;
 • De uitvoering van het plan levert een meerwaarde aan de omgeving en de beleving van de omgeving;
 • Er worden minimaal twee verschillende boomsoorten in het plan verwerkt met een minimum van 30 bomen en/of struiken;
 • De bomen die geplant gaan worden staan op de Plan Boom bomenlijst: LINK BOMENLIJST PLAN BOOM
 • Initiatieven om spontane vestiging van bomen op een bepaalde locatie mogelijk te maken ondersteunen wij ook graag. Bovenste twee voorwaarden gelden dan als vanzelfsprekend niet.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de grond moet er toestemming zijn van de grondeigenaar;
 • indien van toepassing, een omgevingsvergunning voor het project of een verklaring waarin wordt aangegeven dat de gemeente deze activiteit wil onderzoeken inzake de vergunbaarheid;
 • Omschrijf op welke wijze het beheer en onderhoud, van de uit te voeren maatregel, uitgevoerd zal worden of er beheer nodig is, hoe dit beheer er uit ziet en hoe zorg wordt gedragen dat dit beheer ook blijvend uitgevoerd gaat worden;
 • De aanvraag zal een goede omschrijving moeten bevatten van de plaatsing en werking van de uit te voeren maatregelen, en het beoogde resultaat.

De plannen worden getoetst op de volgende criteria:

  • Bijdrage aan biodiversiteit;
  • Bijdrage aan beleving en meerwaarde omgeving;
  • Meeliften van andere provinciale opgaven zoals Klimaatadaptatie
  • Kansrijkheid en uitvoerbaarheid.
 • De start van het plan vindt plaats in het jaar 2022. Dit kan de start van de uitvoering van het plan zijn en ook de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning;
 • Voor deze prijsvraag wordt vijf keer € 5.000,- beschikbaar gesteld. De kosten voor een project zijn gelijk aan of hoger dan het prijs bedrag. Nooit lager.

Indienen prijsvraag
Om in aanmerking te kunnen komen voor het prijsbedrag dien je voor 1 maart 2022 je plan in bij de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland.

De aanvragen zullen in de week van 14 maart worden beoordeeld en uiterlijk 21 maart is de uitslag van de prijsvraag bekend.

Indien je vragen hebt over deelname aan deze prijsvraag dan kun je contact opnemen met Nienke Schuil van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (n.schuil@milieufederatie.nl / 06 – 411 86 150).