Blog: Nu komt het aan op het echte werk

28 februari 2017

Blog: Nu komt het aan op het echte werk

Afgelopen dinsdag is in de Haagse Sociëteit De Witte het Kustpact door 59 partijen ondertekend. Private en publieke partijen onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen (I&M) spreken af om de Nederlandse kust beter te beschermen en met respect voor de aanwezige natuur en landschapswaarden verder te ontwikkelen.

Eind 2015 maakten wij ons grote zorgen over het gebrek aan regie en de ongebreidelde bouwdrift langs de Nederlandse kust. Samen met Natuurmonumenten, de landschappen en onze collega milieufederaties in Noord-Holland en Zeeland en Duinbehoud startten wij  de campagne Bescherm de Kust om dit aan de orde te stellen. Deze campagne veroorzaakte een golf van protest uit de samenleving. Vooral het opheffen van het bouwverbod aan de kust door de minister versterkte deze golf van protest. Nu ruim anderhalf jaar verder en gesteund door 108.000 kustbeschermers kunnen wij onze handtekening zetten onder het Kustpact. Zonder deze massale steun was het Kustpact nooit tot stand gekomen.

In het kustpact is afgesproken dat er buiten bebouwde gebieden geen nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen komt. Projecten die al in uitvoering zijn of waarover al openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden vallen buiten het Kustpact. Dit geldt ook voor projecten binnen het bestaande bebouwde gebied. In een zonering, die door iedere provincie in samenspraak met de partners van het Kustpact wordt opgesteld, geven provincies aan waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwbouw en waar bebouwing definitief wordt tegengehouden. Deze zonering wordt opgenomen in de provinciale verordeningen. Daarmee wordt de zonering omgezet in regelgeving. Afgesproken is dat tot die tijd het rijk, de provincies en gemeenten handelen naar de letter en geest van het Kustpact.

Kustlandschappen worden voortaan beter beschermd. Er komt een grote rem op recreatieve bebouwing op lege stranden en duinen. Dankzij dit Kustpact ziet de kust er over 20 jaar echt substantieel anders uit. Er liggen nu heldere afspraken op tafel. We kunnen blijven genieten van de rust en weidsheid van onze stranden en duinen en beschermen de leefomgeving van planten en dieren.

Fantastisch natuurlijk dat gemeenten en provincies laten zien dat ze de bescherming van onze kust echt serieus nemen. Toch is het werk van de coalitie Bescherm de kust nog niet klaar. Een nieuwe koers betekent nog niet automatisch dat die door iedereen gelijk begrepen wordt en alle ontwikkelingen direct hierop worden aangepast. We zullen de verdere uitwerking nauwgezet moeten blijven volgen. En als afspraken geschonden worden, zullen we niet aarzelen bezwaar te maken. Het Kustpact is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, dus voor ieder project geldt nog steeds dat de besluitvorming daaraan moet voldoen.

Naast de onderhandelingen voor het Kustpact,  hebben gemeenten en ontwikkelaars een aantal grote bouwplannen gewoon doorgezet. Dat leverde ook bijzondere momenten op. Het ene moment met partijen praten over een betere bescherming van de kust en op een ander moment met dezelfde partijen tegenover elkaar staan in een bezwaar of rechtsprocedure bij een zoveelste onnodige aantasting van de kust.

Drie voorbeelden die dat goed illustreren:

Het project Zeeuwse Lagune in het Veerse Meer, hartje Zuid Westelijke Delta is zo’n voorbeeld. Het voorgestelde project bestaat uit een hotel met 44 kamers, restaurant, 20 villa’s, 48 appartementen en 20 penthouses. Totaal 31.000 m2 en geprojecteerd in het prachtige Veerse Meer. Na aandringen van de coalitie Bescherm de Kust en veel, héél veel steun van kustbeschermers heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland eindelijk besloten om geen medewerking te verlenen aan deze plannen. De gemeenteraad was unaniem tegen. Dit plan is dus van tafel.

Brouwerseiland, een ander voorbeeld. Een archipel van wooneilanden in de prachtige Grevelingen. Het voorgestelde project omvat onder meer de aanleg van 325 recreatiewoningen en hotelvilla’s, 450 ligplaatsen, winkels, watertaxi’s, rondvaartboten, beheergebouwen, een tramhalte, loodsen, drijvende gebouwen en kantoren. Ook wil de gemeente 12 maal per jaar kleinschalige evenementen toestaan. Het project ligt ten dele in Natura 2000-gebied De Grevelingen en in de directe nabijheid van de Natura 2000 gebieden Voordelta, Kip van Schouwen en Duinen Goeree & Kwade Hoek. De gemeente Schouwen-Duiveland had de minister om toestemming voor Brouwerseiland gevraagd. De minister heeft eerder besloten dat een besluit over Brouwerseiland niet mag worden genomen totdat het Kustpact is gesloten. Dit project was zoals je dat noemt geparkeerd, maar komt nu dus weer volop in de  besluitvorming. Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn ondertussen in beroep gegaan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland om een vergunning te verlenen in het kader van de Natuurbeschermingswet voor het realiseren van het Brouwerseiland. Hier staan partijen dus weer pontificaal tegenover elkaar.

Een laatste voorbeeld. Het project 35 strandhuisjes in Kijkduin ter hoogte van de zandmotor. Eerder verleende de gemeente Den Haag al vergunningen voor 40 strandhuisjes maar dit besluit werd door de rechter vernietigd. De provincie Zuid-Holland heeft dit strand ook als beschermd natuurgebied aangemerkt. Vlak voor de ondertekening van het Kustpact publiceerde de gemeente Den Haag nog snel weer drie nieuwe omgevingsvergunningen en startte deze vergunningverlening door het toepassen van de zogenaamde kruimelregeling om daarmee een strenge toetsing te omzeilen. Wij hebben de Gemeenteraad gevraagd hier iets tegen te doen. Een reactie bleef te lang uit. Daarom is nu een bezwaarprocedure gestart. Ondertussen is de ontwikkelaar begonnen met het grondwerk en heeft Sailcenter107 een voorlopige voorziening aangevraagd. Ook hebben we samen met Sailcenter 107 een handhavingsverzoek gedaan bij het Hoogheemraadschap van Delfland en de Milieudienst. Vandaag is de zitting over de voorlopige voorziening van het Sail center. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.

Toch gaat het Kustpact uiteindelijk wel het verschil maken. Niet voor de volle 100% maar gelet op de complexiteit en de verschillende belangen is dit wel het beste wat mogelijk is en geeft dit velen handelingsperspectief om samen te werken aan een mooie en duurzame Zuid-Hollandse kust.

Want een effectief Kustpact komt pas goed tot leven als het gedragen wordt door velen. Wij rekenen daarbij op de 108.000 kustbeschermers en zij kunnen op hun beurt weer rekenen op onze inzet.