Iedere stem telt: stem vóór het klimaat!

Iedere stem telt: stem vóór het klimaat!

Half maart kunnen wij weer stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. In de vooral digitale landelijke verkiezingscampagne die nog maar langzaam uit de startblokken komt ligt de focus bijna volledig bij de aanpak van het coronavirus en de gevolgen hiervan voor onze samenleving. Natuurlijk het onderwerp van dit moment, maar niet het enige onderwerp wat een grote rol zou moeten spelen in deze verkiezingen. Juist de klimaatopgave verdient veel meer aandacht. Het gaat immers te langzaam met de realisatie van het Klimaatakkoord.

Niet alleen omdat de coronacrisis de klimaatopgave overschaduwt, maar ook door het gebrek aan regie vanuit de overheid en de trage besluitvorming over de financiering van de benodigde investeringen in de noodzakelijke transities en vernieuwingen. Dit geldt ook voor het aanpassen van wetgeving om de transitie mogelijk te maken. De doorlooptijden blijven zo enorm lang bij gebrek aan effectieve besluitvorming. Zonder financiering voor de benodigde investeringen blijft iedereen wachten op elkaar en komt het proces uiteindelijk tot stilstand. Dat dreigt nu in steeds meer gevallen te gaan gebeuren.

Wat staat ons te doen
Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs zijn de afspraken vertaald naar de doelen die Nederland de komende decennia moet realiseren om de afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen. Deze doelen zijn vanuit het einddoel in 2050 teruggerekend naar 2040 en 2030. Het centrale doel voor 2030 is het terugdringen van de broeikasgassen met 49% ten opzichte van 1990. Dat is nodig om ook de volgende stappen te kunnen zetten richting klimaatneutraliteit in 2050. Alles wat wij niet kunnen bereiken voor 2030 maakt de opgave voor de jaren daarna alleen maar duurder, zwaarder en ingewikkelder. We verliezen zo als samenleving ook kansen om gezonder, maar vooral ook groener en duurzamer uit de coronacrisis te komen.

Eind vorig jaar constateerde het Planbureau voor de Leefomgeving in de Klimaat- en Energieverkenning 2020 dat de uitstoot van broeikasgassen weliswaar een daling laat zien, maar niet voldoende om de doelstelling van 49% reductie in 2030 te kunnen halen. Bedenk daarbij dat de uitstoot door de wereldwijde coronapandemie in 2020 al behoorlijk was afgenomen.  Dit is echter niet toe te rekenen aan specifieke maatregelen die zijn genomen om tot de gewenste reductie te komen.

CE Delft publiceerde deze maand een rapport over de doorlooptijden van de investeringen voor de elektrificatie van de industrie. Uit dit onderzoek blijkt dat elektrificatietrajecten nu binnen een half jaar tot tweeënhalf jaar moeten starten om operationeel te kunnen zijn in 2030. Tel daarbij op dat de grote industrie werkt met onderhoudstops tussen de twee à zes jaar. Dit zijn de momenten om dit soort ingrijpende veranderingen door te voeren. Ook vanuit dit perspectief wordt het een flinke krachttoer om het centrale klimaatdoel voor 2030 te kunnen halen. Het kan, maar dan moet alles op alles gezet worden om zonder verdere uitloop in tijd deze veranderingen door te voeren.

Nog maar twee kabinetten tot 2030
Vorige week presenteerde de ambtelijke studiegroep onder leiding van Laura van Geest, voorzitter Autoriteit Financiële Markten, het rapport ‘Bestemming Parijs’ aan het ministerie van EZK. In een dikke bijlage staan alle opties voor het klimaatbeleid genoemd die de formateurs kunnen meenemen. Ook in dit rapport staan de nodige zorgen en mogelijke oplossingsrichtingen voor de kabinetsformatie.

Van groot belang is dat vooral politieke partijen aan de formatie meedoen die serieus werk willen maken van de klimaatopgave. Tot 2030 zijn nog maar twee kabinetsperiodes te gaan. Het aanstaande kabinet heeft dus een cruciale rol om meer werk te maken van de uitvoering van het klimaatakkoord. Zo doorgaan is geen optie. Dat leidt tot onder andere nog meer CO2 opslag in de Noordzee, het verder vooruit schuiven van de krimp van de veestapel, nog meer druk op het gebruik van kernenergie of zelfs het loslaten van de nationale klimaatdoelen.

Uiteindelijk zullen de effecten hiervan op de lange termijn die van de coronacrisis overstijgen.

Wij allemaal kunnen individueel het verschil maken. Ga dus vooral stemmen op 15, 16 of 17 maart en laat de klimaatopgave meewegen in uw stem!