Ga vooral stemmen, maar stem wel bewust!

Ga vooral stemmen, maar stem wel bewust!

Op woensdag 16 maart kunnen wij weer stemmen voor nieuwe gemeenteraden. In sommige stembureaus is voor de veiligheid van iedereen gekozen om deze verkiezingen weer over drie dagen te spreiden. In deze stembureaus kan ook al eerder op 14 en 15 maart worden gestemd. Een belangrijk moment voor alle inwoners van Zuid-Holland om met hun stem de koers en inzet in 49[1] gemeenten van Zuid-Holland voor de komende vier jaar te bepalen. Ga dus vooral stemmen! Maar stem wel bewust! Dat is nu belangrijker dan ooit.

In de komende twee gemeenteraadsperiodes moet ook in uw gemeente een aanzienlijke bijdrage geleverd gaan worden om de klimaatdoelen te realiseren voor 2030. De periode van 2021 – 2025 is daarbij cruciaal om die doelen voor 2030 te kunnen halen. Er is de afgelopen jaren wel wat gedaan, maar uiteindelijk nog veel te weinig. De kranten stonden deze week weer bol over het nieuwe rapport van het VN klimaatpanel IPCC wat is uitgebracht. Er werd bevestigd wat iedereen eigenlijk al weet. De klimaatverandering gaat steeds sneller en er wordt nog veel te weinig gedaan om de afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen, zowel op landelijk, provinciaal maar ook op gemeentelijk niveau.

We zien steeds vaker extreem weer met grote gevolgen voor mens en natuur. Nederland is kwetsbaar. Vooral steden, het kustgebied en de veenweidegebieden in Zuid-Holland gaan steeds grotere risico’s lopen. De risico’s komen steeds sneller op ons af. Zonder de juiste inzet ontstaat ook steeds meer de situatie dat sommige effecten op elkaar gaan inwerken en elkaar versterken. Alarmerend, maar het is nog niet te laat om ook bij uw gemeente de komende vier jaar meer werk te maken van de klimaatopgave. Goed om deze inzet ook mee te wegen bij het uitbrengen van uw stem. U kunt het verschil maken.

De verbranding van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen moet sneller worden teruggebracht. Ook in uw gemeente is in regionaal verband gewerkt aan plannen voor de regionale energiestrategie. De komende jaren worden die verder concreet uitgewerkt tot uitvoeringsplannen die vanaf 2025 uitgevoerd gaan worden. Ook hiervoor zijn de komende 4 jaar dus essentieel om betekenisvolle stappen te kunnen zetten in uw gemeente en regio. Maar ook om zelf uw inbreng te hebben in deze uitvoeringsplannen. Van energiebesparing tot duurzame energieopwekking er moet in uw gemeente, samen met andere overheden, bedrijfsleven en inwoners een effectieve aanpak komen die meer resultaat gaat maken dan in de afgelopen jaren. Er wordt nu nog steeds teveel gepraat en nog te weinig doorgepakt. Niets doen is geen optie gezien de steeds alarmerende berichten. Gemeenten kunnen zelf meer circulair gaan werken bij aanbesteding en inkoop, het eigen wagenpark of die van opdrachtnemers, bij de uitvoering van gemeentelijke taken en de gemeentelijke huishouding. Bij de catering in combinatie met voedsel van dichtbij. Ook zijn er in iedere gemeente wel circulaire initiatieven van ondernemers, maatschappelijk organisaties en bewoners. Wat doet uw gemeente zelf? En ondersteunt uw gemeente ook deze initiatieven.

Het verlies van biodiversiteit in Zuid-Holland is ten opzichte van 1990 erg groot. Veel flora en fauna is verloren gegaan, de kwaliteit van de leefomgeving wordt steeds slechter voor bepaalde icoonsoorten. Iedereen moet een bijdrage leveren om deze teloorgang tot staan te brengen. Ook uw gemeente moet meer investeren in natuur en landschap. Met het aanleggen van bloemrijke bermen en watergangen, voedselbossen en groen schoolpleinen kunnen wij in de komende vier jaar zorgen voor meer soortenrijkdom in uw gemeenten.

Het is dus belangrijk dat voldoende gemeenteraadsleden en lijsttrekkers met oog voor de klimaatopgave, biodiversiteit en circulair werken, in uw gemeente aan de collegevorming gaan deelnemen. Iedere stem telt, dus ga vooral stemmen op woensdag 16 maart! En stem vooral op een partij en kandidaat die oog heeft voor de belangrijke maatschappelijke opgaven in uw gemeente.

Laat u inspireren door onze brochure voor een groenere, duurzame en leefbare gemeente:

Pamflet_gemeenteraadsverkiezingen2022

[1] BrielleHellevoetsluis en Westvoorne stemmen in verband met een herindelingsprocedure pas op 23 november.