Blog: Woensdag 20 maart stemmen voor Provinciale Staten en Waterschappen

Blog: Woensdag 20 maart stemmen voor Provinciale Staten en Waterschappen

De provincie heeft door de decentralisatie steeds meer zeggenschap gekregen over natuur, landschap en de leefomgevingskwaliteit. In het drukke Zuid-Holland, de dichtstbevolkte provincie en economische motor van Nederland, zijn dit ook de beleidsterreinen die het meest onder druk staan. Het is belangrijk dat in de nieuwe Provinciale Staten en de verschillende Waterschappen voldoende mensen worden gekozen die natuur, landschap en leefbaarheid als belangrijke waarden centraal stellen in het toekomstig beleid. U als kiezer heeft hierbij een belangrijke stem.

De biodiversiteit in Zuid-Holland is nog maar een fractie van wat het ooit was. Met de huidige geplande maatregelen worden de doelen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn voor 2027 maar voor 65% gehaald. In de komende 4 jaar zullen aanvullende maatregelen moeten worden genomen om deze trend positief te keren. Een soortenrijk Zuid-Holland is niet alleen van belang voor de natuur maar ook voor de mens. Veel van onze huidige welvaart hebben wij te danken aan diezelfde natuur en biodiversiteit. Wij moeten ons natuurlijk kapitaal koesteren en meer inzetten op de ontwikkeling van een circulaire economie en daarbij de uitstoot van vervuilende stoffen en uitspoeling van mest voorkomen.

In Zuid-Holland is de druk op de ruimte van Groene Hart tot Kust onverminderd groot. Er is goede sturing nodig om dit niet verder ten koste te laten gaan van de mooie en waardevolle Zuid-Hollandse landschappen. Voldoende natuur- en recreatiegebieden zijn immers broodnodig. Steeds meer inwoners gaan in de stad wonen. De grote woningbouwopgave van de komende jaren zal vooral binnen het bestaande bebouwde gebied moeten worden gerealiseerd om het open en groene landschap te sparen. Parallel daaraan is de verdere ontwikkeling van groene en blauwe structuren in de stad van groot belang, niet alleen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en het tegengaan van de afnemende biodiversiteit. Maar ook om de stad beter te verbinden met het omliggende landschap!.

De huidige manier waarop gangbare landbouw wordt bedreven is niet toekomstbestendig. Het aantal boeren is de afgelopen jaren in Zuid-Holland fors afgenomen. Er is nieuw perspectief voor een natuurinclusieve landbouw nodig, waarin boeren een eerlijke prijs krijgen voor duurzaam voedsel dat met meer zorg voor de natuurlijke omgeving is geproduceerd.

Natuur, landschap en leefomgeving – allemaal beleidsterreinen waarop Provinciale Staten en de verschillende Waterschappen direct kunnen sturen en het verschil kunnen maken. Daarbij kunnen de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers op hun beurt weer op onze steun rekenen om Zuid-Holland mooier en duurzamer te maken. U als kiezer kan daarbij met uw stem het verschil maken.

Voor kiezers blijft het lastig om de stem te bepalen. Provincie en de waterschappen zijn voor velen te vaak onzichtbare bestuurslagen, maar de taken die provincies en waterschappen uitvoeren raken ons allemaal. Net zoals in 2015 hebben wij ook nu weer een Groene Kieskompas gemaakt om kiezers die natuur, landschap en duurzaamheid willen betrekken in hun stem voor Provinciale Staten daarbij te helpen. Vanaf nu kan iedereen het groenekieskompas.nl raadplegen. Wij hebben aan de hand van stellingen de standpunten van de verschillende politieke partijen op een rij gezet. Nieuw is dat we ook hebben gekeken naar het stemgedrag van Provinciale Staten in de afgelopen 4 jaar.  Naast vooruitkijken, kijken we zo ook terug naar het stemgedrag in de afgelopen 4 jaar.

Ook deze keer wilde wij een Blauwe Kieskompas maken voor de waterschapverkiezingen, maar de middelen ontbraken om dit ook te realiseren. Wellicht lukt dit een volgende keer wel.

Iedere stem telt, dus ga stemmen op woensdag 20 maart! En stem vooral op een partij die oog heeft voor natuur en landschap en de leefbaarheid van onze mooie provincie.