Blog: Realisatie Buijtenland van Rhoon een forse stap dichterbij

27 juli 2017

Blog: Realisatie Buijtenland van Rhoon een forse stap dichterbij

Vorig jaar constateerden wij dat na 10 jaar en drie bemiddelingsrondes de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied Buijtenland van Rhoon verder weg was dan ooit. Maar nu een jaar later is het roer om. Er is veel gebeurd en er zijn mooie stappen gezet op weg naar de realisatie van dit 600 ha grote nieuwe natuur- en recreatiegebied.

De ontwikkeling van Maasvlakte 2 moest samengaan met de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Het Kabinet en uiteindelijk de Tweede Kamer hebben in 2006 in een planologische kernbeslissing (PKB) de ruimtelijke voorwaarden bij wet vastgelegd voor de realisatie van deze dubbeldoelstelling. Een van de projecten is de realisatie van 600 ha nieuw natuur- en recreatiegebied in het Buijtenland van Rhoon. Een prachtig plan en een stevig impuls voor de lokale en regionale economie. Vanuit de Rijksoverheid is voor de realisatie van deze plannen € 117,5 miljoen (prijspeil 2002) beschikbaar gesteld. Bijna alle afspraken voor de aanleg, inrichting en exploitatie van Maasvlakte 2 zijn nu gerealiseerd. De natuurcompensatie is weliswaar gerealiseerd maar uit de beheerplannen blijkt dat de natuurdoelen maar net worden gehaald. Dat kan nog een tandje beter. Maar de doelen voor het Buijtenland van Rhoon blijven ver achter en laten  al jaren op zich wachten.

Vorig jaar stonden de samenwerkingspartners, waaronder de NMZH, pontificaal tegenover de provincie Zuid-Holland. Om deze impasse te doorbreken heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland een aantal richtinggevende uitspraken gedaan als nieuw kader voor de verdere ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. Met deze besluiten stonden alle neuzen weer dezelfde richting uit.

De provincie Zuid-Holland als bestuurlijke trekker van het gebiedsplan heeft vorig jaar een nieuwe projectorganisatie ingericht en samen met de omgeving wordt nu gewerkt aan de verdere invulling. Ook agrariërs en recreatieondernemers van buiten het gebied die kansen zien in het Buijtenland van Rhoon en hierin ook willen investeren worden betrokken. Er is een nieuwe voorzitter benoemd voor de op te richten gebiedscoöperatie in de persoon van Gerard Doornbos, tot 1 september dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er is een punt gezet achter de langdurige discussie over het bestemmingsplan en met individuele agrariërs worden afspraken gemaakt. Er is veel gebeurd en je kan vaststellen dat eigenlijk iedereen wel blij is met het doorbreken van de impasse. Er ontstaan weer kansen en perspectieven.

Op 4 juli was er weer een informatieavond over de voortgang. Zo’n 50 personen waren aanwezig. Op 6 juli hebben de leden van de Tafel van Borging een fietsexcursie gemaakt in het gebied. We zijn bijgepraat over de ontwikkelingen in de grondposities,  de sanering van de Rhoonse stort en het experiment in de Zegenpolder, ook brachten we een bedrijfsbezoek aan de familie Vos die sterk inspeelt op de veranderingen en volop kansen benut. Louis Bolk Instituut en Werkgroep Grauwe Kiekendief praatten ons bij over een aantal akkernatuur projecten. Met als laatste een bezoek aan de Zorgboerderij de Buytenhof. Als u zelf het gebied al wandelend of fietsend wilt verkennen, het is het bezoeken waard.

Op 13 juli was er een expertmeeting over recreatieve ontsluiting. Er ligt nu een eerste versie van de statuten voor de gebiedscoöperatie die 29 augustus wordt besproken. Ook wordt gewerkt aan een website voor de gebiedspromotie.

Ons gemopper over de rol van de provincie, de weerstand in het gebied en de jarenlange stilstand  heeft plaatsgemaakt voor waardering voor de inzet van iedereen die betrokken is bij deze voor Rijnmond belangrijke gebiedsontwikkeling. De besluitvorming in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft weer een zonnetje laten schijnen in het Buijtenland van Rhoon en ruimte gecreëerd aan velen om mee te doen. We zijn er nog niet maar de sfeer en inzet is 180 graden om. Door samenwerking vervagen ook tegenstellingen en ontstaat een gezamenlijk belang. Wanneer het een keer niet mee zit kan je daar op terug vallen.

Door de inzet van zo velen gaat het Buijtenland van Rhoon een prachtige toekomst tegemoet.