Blog: Na 225 dagen onderhandelen

26 oktober 2017

Blog: Na 225 dagen onderhandelen

Na een hele lange periode van formeren ligt er nu het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Als belangenbehartiger voor natuur, landschap en duurzame ontwikkeling in Zuid-Holland wil je natuurlijk gelijk een beeld krijgen van wat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar hebben afgesproken op deze punten. Als ik snel een beeld wil krijgen doe ik een paar zoekslagen om gelijk relevante onderwerpen door te kunnen lezen.De eerste zoekslag was op de biodiversiteit en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Maar dit leverde geen hits op. Dan maar, soortenbeleid en rode lijstsoort. Ook niets. Natuurontwikkeling, ook niets. Je begint te twijfelen of je iets niet goed doet. Werkt de zoekmachine wel goed. Dus alles nog een keer. Weer niets. Dan maar verder kijken wat de nieuwe coalitie over ons landschap en de ontwikkeling hiervan heeft afgesproken. Gelukkig wel een uitkomst, maar een waar je weer niet blij van wordt: bankenlandschap, medialandschap en politieke landschap. Maar geen afspraken over landschapsontwikkeling of landschapsbescherming. Je denkt er moet toch wel wat afgesproken zijn voor natuur en landschap? Bij het zoeken op natuur kom ik tot wel geteld 4 voornemens:

  1. Een beheerautoriteit voor de Waddenzee. Met een integraal beheerplan om natuur en visserij in balans te brengen en te houden;
  2. Bij de directe omgeving van N2000 gebieden samen met agrariërs bekijken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder intensief landgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en natuurherstel;
  3. Voor het tegen gaan van methaanuitstoot in de landbouw experimenteren met een flexibelpeil;
  4. Het nemen van compenserende maatregelen ter verbetering van leefomgeving en luchtkwaliteit bij de aanleg van meer asfalt en grote ruimtelijke ontwikkeling. Bij veel maatregelen wordt aangegeven dat dit in balans moet zijn met de kwaliteit van de leefomgeving en de lucht.

Tot mijn grote spijt en verbazing kwam ik niet veel verder. De oogst van 225 dagen formeren voor natuur en landschap is mager. Nog minder dan een halve A4. In totaal wordt er voor de kabinetsperiode 2017-2020 € 275 miljoen (2018/€50 mln., 2019/€125 mln. en 2020 € 100 mln.) extra uitgetrokken voor natuur en waterkwaliteit. Gelukkig ligt de regie en veel beleid voor natuur en landschap bij de provincies. Maar hoe deze magere rijksinzet zich verhoudt tot de grote opgaven die nodig zijn om Nederland in de toekomst leefbaar en gezond te houden is voor ons een groot punt van zorg.

De klimaatopgave daarentegen is wel een rode draad in het regeerakkoord. Op 48 plekken wordt een inzet gegeven om de klimaatdoelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zien het als hun plicht om er alles aan te gaan doen om die doelstelling te halen. Er komt een Klimaatwet en een Nationaal Klimaat- en Energieakkoord en er is voor de extra inzet jaarlijks € 4 miljard beschikbaar. Er komt weliswaar duidelijk een tandje bij en het wettelijk kader wordt beter georganiseerd. Maatregelen die wij ook steunen. Maar nog niet genoeg, de belangrijkste kwesties blijven liggen: kolencentrales moeten veel sneller dicht, de veestapel moet krimpen en onze huizen en kantoren moeten sneller van het gas.

Hoe smal of hoe breed het regeerakkoord ook is dat verandert niets aan het feit dat de overheid alleen niet alles kan oplossen. Als samenleving moeten wij beter in gesprek met elkaar. Wat kan ik doen, wat kan jij doen? Samen moeten wij aan de slag met de klimaatopgaven en naar vermogen een persoonlijke bijdrage gaan leveren. Dan kunnen de klimaatdoelen van Parijs pas echt worden gehaald.