Blog: Klimaatakkoord Parijs eist ambitieuze aanpak

30 maart 2017

Blog: Klimaatakkoord Parijs eist ambitieuze aanpak

Greenpeace heeft het Duitse New Climate Institute gevraagd de globale ambitie van het klimaatakkoord voor Nederland te vertalen naar toepasbare, concrete en sectorspecifieke doelen. Welke bijdrage moet Nederland gaan leveren om te zorgen dat de opwarming van de aarde ver onder de 2˚C blijft met als streven een opwarming van maximaal 1.5˚C? Welke transitiepaden moet Nederland, maar ook Zuid-Holland dan in slaan en hoe ziet de opgave er dan uit?

  • 100% van de energievraag moet tussen 2025-2035 gedekt zijn met duurzame bronnen;
  • 100% van de elektriciteit moet in 2025 door duurzame bronnen worden geproduceerd;
  • Uiterlijk 2020 moeten alle kolencentrales zijn uitgezet;
  • Het wagenpark van personenauto’s tussen 2025-2035 moet geheel bestaan uit elektrische voertuigen, aangedreven door duurzame stroom of andere vormen van nulemissievoertuigen;
  • Uiterlijk 2025 mogen alleen nog nulemissievoertuigen worden verkocht;
  • Het aandeel gas in de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zal tussen 2025-2035 van het huidige niveau van meer dan 90% tot nul moet worden gereduceerd. De warmtevoorziening moet daarbij steeds meer worden gedekt door stadsverwarming, lucht- en bodemwarmtepompen in combinatie met een renovatie inzet die kan voldoen aan de hoogste isolatie- en efficiëntiestandaards;
  • de industrie de hoogst mogelijke efficiëntie- en productiestandaards moet volgen (mogelijk met CO₂-afvang en opslag)
  • De CO₂ in de landbouw tussen 2025-2035 tot nul moet worden teruggebracht door aan de energievraag te voldoen met duurzame bronnen;
  • Met langere termijn maatregelen moet de uitstoot van methaan en lachgas verminderen en tussen 2080-2085 tot nul zijn teruggebracht.

Laat dit transitiepad even op je inwerken om de impact op onze samenleving en de consequenties voor ons eigen gedrag te kunnen begrijpen. We staan voor een enorme opgave die ons allemaal raakt en het tijdvak waarbinnen dit moet gaan gebeuren is kort. Een opgave waaraan wij ook allemaal naar vermogen onze bijdrage moeten gaan leveren. Ik vind dat onze generatie zich ook extra moet inspannen om volgende generaties niet op te zadelen met een nog grotere opgave of met de negatieve effecten van een verdere opwarming van onze aarde boven de 2°C. Daarnaast willen wij graag het welvaartniveau in onze samenleving duurzaam op orde houden voor de toekomst. Dit kan alleen als wij investeren en innovatieve aanpakken ontwikkelen voor deze transitie naar een nieuwe en duurzame economie.

Dus een gemiste kans om tijdens de landelijke verkiezingscampagne de samenleving mee te nemen in deze klimaatopgave. Wellicht gaat de kabinetsformatie daarin nog verandering brengen en ontstaat een kabinet dat de klimaatopgave centraal stelt in het regeringsbeleid. Ook de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen meer aandacht moeten gaan besteden aan wat nodig is op lokaal niveau en de samenleving daar meer bij moeten betrekken. Daar kunnen wij niet vroeg genoeg mee beginnen.

Uiteindelijk zullen u en ik ook onze bijdrage moeten gaan leveren. De ervaring leert dat naast de vele initiatieven vanuit de energieke samenleving ook de overheid op alle niveau’s mensen moet motiveren, aanspreken en de kaders stellen om de afspraken van het klimaatakkoord voor Nederland, maar ook voor Zuid-Holland te realiseren.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay