Blog: Het kan anders en moet beter

Blog: Het kan anders en moet beter

Duizenden trekkers en nog veel meer boeren en sympathisanten hebben de afgelopen weken massaal geprotesteerd tegen het stikstofbeleid van de rijksoverheid, provincies en tegen de berekeningen van het RIVM. Wij hebben veel trekkers voorbij zien komen bij ons kantoor in Den Haag. Inzet van deze acties is geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. Geen rekentools. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.

Ook willen zij de kloof tussen boer en burger verkleinen, balans brengen in het maatschappelijke debat. Een verenigde stem vanuit de agrarische sector laten horen. Nederlandse boeren weer trots maken. De gangbare landbouwsector heeft luid van zich laten horen de afgelopen weken. En wil daarbij vooral vasthouden aan het eigen gelijk en nauwelijks veranderen richting duurzame landbouw en het sterk reduceren van de stikstofuitstoot.

Landbouw met respect voor de natuur
Maar de ene boer is de andere niet. De afgelopen weken hebben wij ook een groot aantal boeren níet gehoord. Boeren die eerder al de overstap hebben gemaakt naar biologische landbouw en kringlooplandbouw. Of een bewuste keuze voor deze vorm van landbouw hebben gemaakt bij de start van hun bedrijf. Deze boeren hebben geen aansluiting met de eisen van de gangbare landbouw. Ze produceren zoveel mogelijk duurzaam. Verbouwen ons voedsel met respect voor het landschap en de natuur. Ze zetten zich in voor een zo groot mogelijke biodiversiteit en werken met elkaar, maar ook met organisaties zoals de NMZH, aan een transitie in de landbouw met een minimale stikstofdepositie.
Deze boeren waren niet zichtbaar. Die zijn al begonnen met wat nodig is, weten van aanpakken en doen het gewoon. Niet de gemakkelijkste weg, wel de beste. Maar ze worden ook iedere keer hard getroffen door generieke maatregelen die de overheid neemt omdat de verduurzaming van de gangbare landbouw op te veel fronten achterblijft. Je zou juist zeggen: deze boeren hebben de toekomst en zijn goed bezig, waarom zou je die treffen met maatregelen die gericht zouden moeten zijn op boeren die achterblijven.

EU-plannen om te vergroenen mislukt
Deze boeren hebben zelf al de veestapel verkleind tot een niveau waarop zij rendabel kunnen blijven produceren en die past bij de manier waarop zij willen boeren. Zij maken zich zorgen dat – als de veestapel in het kader van het stikstofbeleid moet worden verkleind – zij weer getroffen worden door een generieke maatregel van de rijksoverheid. Dat is eerder gebeurd en dit ging toen ook ten koste van de oud-Hollandse koeienrassen. Biologische boeren kennen geen fosfaat-overschotten. Toch worden zij generiek aangesproken door de rijksoverheid. Hierdoor worden biologische bedrijven geremd in hun ontwikkeling en ontstaan beperkingen voor het natuurbeheer. Op tal van terreinen gaat de meeste aandacht naar de gangbare landbouw en het meeste Nationale en Europese geld naar de verduurzaming van deze bedrijven. De plannen van de EU om de landbouw te vergroenen zijn mislukt, gaf de Europese Rekenkamer aan in een recent rapport. Nederlandse boeren ontvingen de afgelopen zes jaar bijna 2 miljard euro subsidie voor vergroening. Dat heeft weinig tot geen positieve effecten gehad voor de natuur en de biodiversiteit op het platteland: het aantal boerenlandvogels is drastisch gedaald, driekwart van de insecten is verdwenen.

De Kortste Weg en Natuurlijk Boeren
De meeste boeren die zijn omgeschakeld naar duurzame en biologische landbouw investeren vaak zelf in hun toekomst. Willen niet of heel beperkt afhankelijk zijn van een bank. Sommige boeren verkopen liever een stuk grond en gebruiken deze inkomsten om verder te verduurzamen.
Deze boeren verdienen onze steun en een eerlijke prijs voor hun producten. Om die reden zijn wij de campagne De Kortste Weg gestart om iedereen in Zuid-Holland handelingsperspectief te geven om het verschil te maken op je eigen bord. Door voedsel te kopen bij boeren die dichtbij de steden voedsel produceren met respect voor natuur en landschap ondersteunen wij samen de kringlooplandbouw in Zuid-Holland en krijgen deze boeren een eerlijke prijs. Op www.natuurlijkboeren.nl kunt u kennis maken met een aantal van deze boeren in Zuid-Holland.
Wat zou het goed zijn als al onze nieuwsbrieflezers één keer per week bewust groenten zouden kopen uit de eigen regio. We geven de boeren van de toekomst de steun die ze verdienen. We weten waar het voedsel vandaan komt en hoe het is geteeld. We dragen bij aan de reductie van de stikstofuitstoot in onze eigen leefomgeving. En wat belangrijk is we geven de boeren die niet zichtbaar zijn bij de boerenprotesten een stem en stimulans om vooral door te gaan.

Doet u mee!

Alex Ouwehand