Blog: 2020 begint met een onnodig vies en ongezond luchtje

Blog: 2020 begint met een onnodig vies en ongezond luchtje

De Natuur en Milieufederaties Gelderland en Zuid-Holland maken zich al jaren hard voor een landelijk verbod op het varend ontgassen van schepen op onze rivieren. Het is niet meer van deze tijd dat schepen hun luiken gewoon open zetten en varend Zeer Zorgwekkende Stoffen als Benzeen en Benzeenhoudende stoffen kunnen lozen. Naast grote risico’s voor de volksgezondheid geeft dit ook een enorme stankoverlast bij direct omwonenden.

Provincies, waaronder Zuid-Holland en Brabant hebben in hun beleid voor (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen nadrukkelijk vastgelegd dat varend ontgassen verboden is. Desondanks maakt Cora van Nieuwenhuizen Minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het Hollandsch Diep weer een uitzondering. Van haar mogen schepen op het Hollandsch Diep gewoon varend ontgassen omdat dit gebied dunbevolkt is. Dit ondanks de provinciale verboden en het feit dat bij Moerdijk een tweetal ontvangstinstallaties zijn gebouwd om juist schepen gecontroleerd en milieuvriendelijk te kunnen ontgassen. Door de bizarre uitzondering van de Minister wordt het de scheepvaart wel heel makkelijk gemaakt om deze ontvangstinstallaties gewoon voorbij te varen en kosten te besparen. Het blijft bijzonder hoe de scheepvaart ook met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaat als er gecontroleerd en milieuvriendelijk ontgast kan worden.

Bij ons zijn al weer klachten binnengekomen van omwonenden die overlast ondervinden en een gezonde woonomgeving willen. Meldingen vanuit Zuid-Holland legt de Minister naast zich neer en ook vindt er geen handhaving plaats van het provinciaal verbod op het Hollandsch Diep door het bevoegd gezag. (Dit is de rijksoverheid omdat het een rijkswater betreft.) Een kwalijke zaak, waar omwonenden ernstig de dupe van zijn.

De Minister streeft ernaar om het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen, maar noemt daarvoor 2024 als richtjaar. Gelukkig heeft de 2e Kamer op 11 december 2019 een motie aangenomen om een landelijk verbod op varend ontgassen uiterlijk 1 juli 2020 van kracht te laten gaan. Dat biedt aanknopingspunten om de Minister tot andere gedachten te brengen.

Inmiddels hebben wij contact gehad met de Provincie Zuid-Holland en DCMR. Wij vinden dat het verbod op varend ontgassen moet worden gehandhaafd. De uitzondering voor het Hollandsch Diep is zeer ongelukkig en gezien de ontvangstinstallaties in de directe omgeving ook onnodig.

Samen met onze collega’s in Gelderland gaan wij in gesprek met de 2e Kamerleden die de eerdere motie hebben ingediend. Om deze zeer ongewenste situatie te bespreken en de Minister te bewegen deze uitzondering in te trekken. Ook vinden wij dat het aantal ontvangstinstallaties in de havens moet worden uitgebreid om het nog gemakkelijker te maken voor het gecontroleerd en milieuvriendelijk ontgassen.