Begrijpt u het nog?

Begrijpt u het nog?

In de top 100 van de grootste NOx (stikstofoxiden) uitstoters van Nederland staat Rijnmond Energie op plaats 10 en de Afvalverbranding Rotterdam (AVR NV) op plaats 19. Beide gevestigd in het havengebied van Rotterdam. In totaal staan er 8 bedrijven in de top 25 die in Rotterdam gevestigd zijn.

29 november 2022

Nr. 10 – Rijnmond Energie

Voor Rijnmond Energie bedroeg in 2019 de NOx emissie 810 ton per jaar. In 2018 was deze 442 ton en in 2015 13 ton. In deze vier jaar dus een enorme toename van de uitstoot van Nox emissies. Tel daarbij op dat in de jaren na 2019 en versterkt door de oorlog in Oekraïne nu maximaal elektriciteit wordt geproduceerd. Deze gasgestookte centrale werd in juni 2004 operationeel en beschikt dus niet over historische rechten. Op grond van Artikel 2.7 Wnb is het verboden om zonder vergunning een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Toen wij samen met anderen de top 100 van de grootste Nederlandse NOx uitstoters meer in detail aan het bekijken waren, bleek dat Rijnmond Energie niet beschikt over een natuurwetvergunning. Dat hadden wij niet verwacht gezien de grote NOx uitstoot, maar ook omdat altijd beweerd wordt dat wij in Nederland met zoveel omgevingsdiensten onze zaakjes goed op orde hebben. Mobilisation for the Environment (MOB) heeft aan het bevoegd gezag verzocht om de centrale te sluiten dan wel ervoor te zorgen dat het bedrijf binnen zo kort mogelijke termijn een ontvankelijke vergunningaanvraag in het kader van de Wnb indient.

De NMZH zelf is nog meer verbaasd over het feit hoe dit nu zo kan.  We hebben ons gericht tot de vergunningverlener van de natuurvergunningen in Zuid-Holland, de Omgevingsdienst Haaglanden. Maar die gaf al snel aan dat wij voor deze dienst aan het verkeerde loket zijn. Deze omgevingsdienst geeft alleen maar natuurvergunningen af. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht en zou moeten weten welke bedrijven in Zuid-Holland over een natuurwetvergunning moeten beschikken. Haaglanden weet dit niet en houdt zich daar ook niet mee bezig.  Ze geven in hun reactie aan ook geen contact hierover te hebben gehad met Zuid-Holland Zuid. De Omgevingsdienst Haaglanden is wel service gericht en had onze vragen al vooruitlopend op hun reactie doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor de duidelijkheid even de vragen op een rij:

  • We willen weten hoe Rijnmond Energie zolang heeft kunnen produceren zonder natuurvergunning?
  • Op welke wijze houdt u toezicht om te voorkomen dat bedrijven die moeten beschikken over een natuurvergunning in productie zijn zonder natuurvergunning?
  • Zijn er in de provincie Zuid-Holland nog andere bedrijven die zouden moeten beschikken over een natuurvergunning en in productie zijn zonder natuurvergunning?
  • Op welke wijze werkt u samen met andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland bij het voorkomen dat bedrijven in Zuid-Holland zonder de benodigde vergunningen en in het bijzonder zonder een natuurvergunning in productie zijn?

De brief dateert van 18 juli 2022 en tot op de dag van vandaag nog geen reactie. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid neemt niet eens de moeite om te reageren. Of is uiteindelijk onze brief toch niet doorgestuurd door Haaglanden? Natuurlijk hebben wij dit alles ook besproken met de DCMR maar deze kijkt alleen naar de exploitatie en vertrouwd erop dat de Omgevingsdienst Haaglanden en Zuid-Holland Zuid hun werk goed doen. Onderling blijkt daar ook geen interactie over.

Hoe dienen de Omgevingsdiensten zo nu eigenlijk het belang van de samenleving? Gelukkig is er de Wet open overheid (WOO) (voorheen de Wet openbaar bestuur (WOB)) om nog wat scherper en indringender vragen, want zonder dat kan je lang wachten op antwoord. We houden u op de hoogte.

 

Nr. 19 – Afvalverbranding Rotterdam (AVR NV)

Een aantal omwonende van de AVR NV te Rozenburg heeft de natuurvergunning opgevraagd. Deze vergunning dateert uit 2018.  Ook AVR NV is een van de grootste NOx uitstoters in Nederland en belast NATURA 2000 gebieden zoals Voornes Duin. Aangezien er Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) maatregelen zijn genomen in NATURA 2000 gebieden in Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht kon naar de mening van de Omgevingsdienst Haaglanden deze gecreëerde milieugebruiksruimte worden benut voor de AVR NV. Ondanks dat Voornes Duin en de duingebieden ten Noorden van de Nieuwe Waterweg de Kritische Depositie Waarden (KDW) 2 à 3 keer overstijgen en op loopafstand liggen. Dit is een PAS-vergunning die eigenlijk niet zo had mogen worden verleend. Intrekkingsprocedure starten op grond van artikel 2.4 of. 5.4 van de Wet natuurbescherming? Of toch eerst maar weer in overleg met de Omgevingsdienst Haaglanden om dit te bespreken en te kijken hoe hierin verbetering kan worden gebracht? Als NMZH kiezen wij voor overleg en slechts zelden voor procedures. Maar het wordt ons niet makkelijk gemaakt.

In beide voorbeelden gaat het dus weer niet goed. Onderlinge samenwerking ontbreekt. Omgevingsdiensten reageren niet en komen ook niet tot toezicht en handhaving, wat hun kerntaak is. Ondertussen gaat de exploitatie ook gewoon door. Natuurlijk zijn beide bedrijven belangrijk voor de productie van energie en warmte. Maar dat kan ook op een zorgvuldige manier en zonder afwenteling van deze forse uitstoot van stikstofoxiden. Dat verwachten wij ook van boeren, dus waarom ook niet van de industrie.

Daarnaast als Omgevingsdiensten in het belang van de samenleving hun werk niet doen kunnen wij dan nog blijven vertrouwen dat het wel goed gaat met vergunningverlening, toezicht en handhaving. De provincie Zuid-Holland houdt toezicht op de Omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Dat is dringend nodig zodat de Omgevingsdiensten hun taak versterkt op gaan pakken. We kunnen ons land toch onmogelijk alleen via de rechter blijven besturen.