Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Veelal wordt daarbij al snel gedacht aan technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen. Technische maatregelen hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. Dat kan anders! De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen alle grote Nederlandse Natuurorganisaties, maakt zich hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

21 januari 2020

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van klimaatbuffers zijn bijvoorbeeld verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. De klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij biodiversiteit!

Stresstesten

Overheden zijn afgelopen jaar volop bezig geweest met stresstesten: het in beeld brengen welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze testen gaan overheden, waterschappen en werkregio’s in 2020 in gesprek met verschillende belangenpartijen: Welke effecten zijn urgent? En welke maatregelen zijn er nodig? Dit is het juiste moment om het belang van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen. Want als Nederland op de schop gaat, hebben wij een voorkeur voor robuuste natuurlijke maatregelen die lang meegaan!

Klimaatbufferambassadeurs en geslaagde inspiratiedag

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet “mainstream” . Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich de komende tijd hard voor gaan maken. Daarom hebben zij de zogenaamde “klimaatbufferambassadeurs” in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Op 16 januari organiseerden de Natuur en Milieufederaties, als partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een inspiratiedag voor toekomstige ambassadeurs. Maar liefst 80 ambassadeurs in spé bereidden zich op deze bijeenkomst voor om als belangenbehartiger deel te nemen aan klimaatgesprekken, risicodialogen of gebiedsontwikkeling.

Word klimaatbufferambassadeur!

Wil jij je ook inzetten voor meer natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Word dan klimaatbufferambassadeur! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Susanne Kuijpers via s.kuijpers@milieufederatie.nl

Voor meer informatie neem je contact op met:

Profiel Susanne Kuijpers

Susanne Kuijpers

Plaatsvervangend Directeur & Regisseur ruimtelijke ordening, natuur en landschap