Aan de slag met tijdelijke natuur

8 januari 2015

Aan de slag met tijdelijke natuur

De NMZH nodigt gemeenten uit om samen aan de slag te gaan met tijdelijke natuur. Braakliggende terreinen die nu afbreuk doen aan de kwaliteit van de leefomgeving kunnen door het realiseren van tijdelijke natuur namelijk juist een impuls geven aan het verbeteren hiervan.

Zowel inwoners als natuur hebben hier baat bij. De NMZH wil daarom graag met gemeenten en bewoners aan de slag om tijdelijke natuur te realiseren.

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd. Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Flora- en Faunawet beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de bewoners, de natuur, maar ook voor de terreineigenaar.

De terreinen die geschikt zijn voor tijdelijke natuur liggen vaak dicht bij woonwijken. Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke natuur. Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden, kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

De NMZH helpt gemeenten graag om, samen met inwoners, tijdelijke natuur te realiseren. Wij doen dit samen met onze partners Zuid-Hollands Landschap en Regelink Ecologie & Landschap. Meer informatie over tijdelijke natuur en wat wij hierin kunnen betekenen is te vinden op onze webpagina over tijdelijk natuur en in onze brochure.