Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
A13/A16

A13/A16

Al jaren wordt er gesproken over de aanleg van de A13/A16: een nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam die de A13 met de A16 moet verbinden en daardoor de drukke A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein moet ontlasten. Hierdoor zou Rotterdam beter bereikbaar moeten worden en zou de leefbaarheid langs de A13 en de A20 moeten verbeteren. De vraag is nu of de aanleg van de A13/A16 hier de beste oplossing voor is.

Besluitvormingsproces

Al in 2009 werd er door de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, een keuze gemaakt voor een variant van de A13/A16 die aangelegd zou moeten worden. De betrokken gemeenten, Rotterdam en Lansingerland, waren het echter niet met deze keuze eens. Zij vonden dat de weg onvoldoende ingepast was, onder andere doordat deze in een open bak door het Bergse Bos zou lopen. Vervolgens kwamen portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Stadsregio Rotterdam, Jeanette Baljeu, en de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in december 2011 tot bestuurlijke principe afspraken over een nieuwe variant van de A13/A16. In deze variant ligt de weg in het Bergse Bos in een landtunnel.

Door de val van het kabinet in 2012 heeft verdere besluitvorming over de A13/A16 even stil gelegen. Het nieuwe kabinet houdt echter de plannen voor de A13/A16 op de agenda. In het kader van de structurele bezuinigen op infrastructuur, heeft het kabinet de A13/A16 als prioritair project aangewezen. Dit project wordt dus niet uitgesteld of geschrapt als gevolg van de bezuinigingen. In mei 2013 heeft minister Schultz dan ook haar officiële standpunt over de A13/A16 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. Zij geeft hierin aan dat ze met de variant van de A13/A16 zoals deze ook in de bestuurlijke principeafspraken van december 2011 stond door wil gaan.  In het najaar van 2015 heeft de minister het Ontwerp Tracébesluit voor de A13/A16 vastgesteld. Vanaf dat moment heet het project officieel A16 Rotterdam. Naar verwachting van het Tracébesluit in de tweede helft van 2016 genomen worden.

Bezwaren tegen de weg

Hoewel de huidige variant aan een aantal bezwaren met betrekking tot de inpassing tegemoet komt, is daarmee niet gezegd dat de weg ook een goede oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in de regio is. Volgens de oorspronkelijke doelstelling van de het project zou de A13/A16 namelijk de bereikbaarheid én de leefbaarheid moeten verbeteren.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de weg weinig bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid op regionale schaal op Rijkswegenniveau; de normen voor reistijd op de A13/A16 zelf gaan zelfs niet behaald worden. Op het onderliggend wegennet heeft de aanleg van de A13/A16 op sommige wegen een positief effect, maar veroorzaakt op andere locaties juist knelpunten. Ten slotte zorgt de weg nauwelijks voor een verbetering van de leefbaarheid door effecten op luchtkwaliteit en geluidshinder en komen er op dit gebied langs het tracé van de A13/A16 juist nieuwe problemen bij. Het huidige voorstel voor de A13/A16 voldoet door bovenstaande knelpunten niet aan de doelstellingen die voor het project geformuleerd zijn.

Achterhaalde verkeersprognoses

In de onderbouwing van de besluitvorming over de A13/A16 wordt uitgegaan van hoge groei van het verkeer en de economie. De verkeersprognoses die gebruikt zijn voor de onderzoeken die horen bij de Trajectnota/MER van de A13/A16 gaan uit van een hogere verkeersgroei dan de meer recent ontwikkelde groeiscenario’s (de zogenaamde WLO scenario’s). En actuele verkeerscijfers laten zien dat zelfs de WLO scenario’s de groei van het verkeer overschatten. Sinds 2005 is de groei van het verkeer namelijk gestagneerd. In Zuid-Holland bevindt de verkeersgroei zich onder de bandbreedte van de WLO scenario’s. En cijfers van Rijkswaterstaat laten zien dat ook op de snelwegen rond Rotterdam steeds minder verkeer rijdt (met uitzondering van de A15 die veel gebruikt wordt voor goederenvervoer). Kortom: bij de probleemanalyse die ten grondslag ligt aan de A13/A16 is dus uitgegaan van een verkeersgroei die heel ver af ligt van de realiteit. Om een goede afweging te kunnen maken of er wel maatregelen nodig zijn om toekomstige files te voorkomen en te bepalen welke maatregelen dan het beste zijn, zou dus een nieuwe analyse op basis van actuele cijfers gemaakt moeten worden.

Kosten en baten

Als onderdeel van de Trajectnota/MER is een analyse gemaakt van de kosten en baten (MKBA) van de A13/A16. Deze analyse is nooit gepubliceerd, maar de NMZH heeft deze opgevraagd. Uit de analyse blijkt dat de baten van de A13/A16 groter zijn dan de kosten. Maar hierbij is echter wel uitgegaan van een onrealistisch hoge verkeersgroei (zie boven) en als er minder verkeer over de weg rijdt, dan zullen de baten ook lager uitvallen. Daarom geeft de MKBA uit 2009 geen goed beeld van de te verwachten kosten en baten van de A13/A16 en is het dus onduidelijk of de baten van de weg wel groter zullen zijn dan de kosten.

Robuustheid

Eén van de argumenten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om veel prioriteit te geven aan de A13/A16, is dat de deze het wegennet robuuster zou maken. Dit is echter alleen zo in kwalitatieve zin beredeneerd; een kwantitatieve berekening hiervan ontbreekt. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ( onderdeel van het ministerie van I&M) heeft een methode ontwikkeld om de mate van robuustheid te berekenen. Zo lang dit niet gedaan is, blijft het dus onduidelijk of de A13/A16 het wegennet wel robuuster maakt. Niet elke nieuwe wegverbinding maakt het wegennet namelijk robuuster, want door een nieuwe weg kan ook de verkeerssituatie ingewikkelder worden, waardoor de kans op ongelukken groter wordt en de robuustheid juist afneemt.

Goede probleemanalyse en échte oplossing nodig

De NMZH is van mening dat een probleemanalyse gemaakt had moeten worden op basis van actuele cijfers en inzichten in de verkeersontwikkeling en dat er voor een oplossing gekozen dient te worden die de problemen ook echt oplost, zowel wat bereikbaarheid betreft als op het gebied van leefbaarheid. Dit hebben wij ook in onze zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit aan de orde gesteld. Wij steunen de bewoners die in de omgeving van het tracé wonen en hebben ons dan ook aangesloten bij het Platform Regiopark Rottemeren A13/A16. Daarnaast hebben wij zelf regelmatig contact met de betrokken overheden en andere betrokken partijen over de A13/A16.

 

Meer informatie? Neem contact op met Susanne Kuijpers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media