Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Samen voor een mooi en duurzaam Zuid-Holland
Menu
Duurzame haven

Duurzame haven

De NMZH werkt met verschillende partners aan een duurzame haven.

LNG-dialoog

windmolen en LNGHet gebruik van sterke vervuilende brandstof in het zware transport, met name stookolie in de scheepvaart, zorgt voor veel luchtvervuiling. Het gebruik van LNG (vloeibaar aardgas) als transportbrandstof in de scheepvaart levert grote winst op voor de luchtkwaliteit en leefomgeving. Dit geldt vooral in Zuid-Holland waar veel grote havens en binnenvaart zijn.

De LNG-dialoog is een dialoog over de bijdrage van LNG als transportbrandstof aan de verduurzaming van het zware transport. Aan het proces, onder voorzitterschap van Energie Dialoog Nederland, nemen het Nationaal LNG Platform en drie natuur- en milieuorganisaties deel: Stichting Natuur en Milieu, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Het doel van het dialoog is:

  • Komen tot een gezamenlijk beeld van de feiten over de milieueffecten van de inzet van LNG als transportbrandstof. Hiertoe heeft TNO, begeleid door de deelnemers aan de dialoog, een studie uitgevoerd om de beschikbare gegevens over de toepassing van LNG als motorbrandstof te valideren en op een rijtje te zetten.
  • Komen tot onderlinge afspraken over de te nemen stappen die ervoor zorgen dat de bijdrage van LNG aan de verduurzaming van het zware transport zo groot mogelijk wordt.

Biobased Delta Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie is lid van de stuurgroep Biobased Delta Zuid-Holland, een  samenwerkingsverband met als doel projecten en programma’s op het gebied van Biobased Economy in de provincie Zuid-Holland te initiëren, faciliteren en versnellen. Het samenwerkingsverband concentreert zich op twee thema’s: groene chemische bouwstenen en hoogwaardige inhoudstoffen uit de tuinbouw. De NMZH is lid van de werkgroep Groene Chemische Bouwstenen. In deze werkgroep komen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden bij elkaar om ideeën uit te wisselen rondom verschillende thema’s. Het doel van de werkgroep is het stimuleren van kennisuitwisseling en het inventariseren van knelpunten en kansrijke samenwerkingsverbanden en projecten.

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Maasvlakte 2 maakt onderdeel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dit project heeft een dubbele doelstelling: het biedt ruimte voor de economische ontwikkeling van de Rotterdamse haven en vergroot daarnaast de leefbaarheid in de regio Rijnmond. Om te garanderen dat het evenwicht tussen economie en leefbaarheid bewaard blijft, zowel bij de aanleg van de Maasvlakte 2 als tijdens het gebruik in de jaren daarna, is het convenant Visie en Vertrouwen opgesteld. Het convenant is ondertekend door een brede groep belanghebbenden, waaronder de NMZH, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Duinbehoud. Twee maal per jaar komen de bestuurders van de convenantpartijen bij elkaar. Dat overleg heeft de naam Tafel van Borging gekregen. In het najaar worden twee monitoringsrapportages opgeleverd: een van Havenbedrijf Rotterdam en een van de gezamenlijke overheidspartijen.

Stikstofdeposities Rijnmond

industrie en botenZes natuur- en milieuorganisaties, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, hebben in 2014 een overeenkomst gesloten om de deposities van stikstofverbindingen in de Rijnmondregio en omgeving terug te dringen. De uitstoot van stikstofverbindingen veroorzaakt schade aan de natuur als dat in het milieu terechtkomt. Door extra maatregelen te nemen worden natuurgebieden (m.n. de duinen) minder belast en kan de haven zich blijven ontwikkelen. Na het uitvoeren van diverse onderzoeken zijn in in 2016 voor de zeescheepvaart en industrie nadere maatregelen uitgewerkt. Ook wordt gewerkt aan de opzet van een stikstofbank.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste natuur en milieunieuws in je mailbox:
Aanmelden
Volg ons via social media