Duurzame ontwikkeling Maasvlakte 2 vraagt sturing hele haven

26 februari 2018

Duurzame ontwikkeling Maasvlakte 2 vraagt sturing hele haven

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Stichting Duinbehoud en het Rotterdams Milieucentrum hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Maasvlakte 2. De organisaties zien goede ontwikkelingen in de verduurzaming van Maasvlakte 2 (o.a. containerterminals, duurzame energie, aanlanding windstroom) en het opzetten van transitiemanagement in de gehele haven. Een forse transitie “van fossiel af” ligt echter nog voor ons, de haven van Rotterdam draait nog voor meer dan 90% op fossiel. Industrie (m.n. chemie/raffinage) en transport (m.n. scheepvaart) moeten nog forse stappen maken. Daarvoor is een havenbrede sturing nodig, via monitoring en evaluatie, met concrete doelen en ambities voor langere periodes (2020-2025-2030-2035-2040-2045-2050). Gericht op energietransitie, circulaire economie en verbetering van de omgevingskwaliteit voor mens een natuur.

Grenzen aan maritieme activiteiten
In het ontwerp bestemmingsplan worden terreinen voor biobased chemie en raffinage niet hard vastgelegd. Reden hiervoor is dat alvast rekening gehouden wordt met nieuwe ontwikkelingen zoals de bouw van offshore windparken in de Noordzee en de ontmanteling en hergebruik van platforms voor olie- en gaswinning. Hoewel de organisaties zich kunnen vinden in een meer flexibele aanpak, pleiten zij wel voor duidelijke grenzen om te voorkomen dat de ontwikkeling van duurzame, biobased chemie en raffinage volledig wordt overschaduwd door nieuwe maritieme activiteiten. Dit kan ook bij een havenbrede monitoring worden meegenomen.

Stikstofdepositie verminderen
De organisaties willen meer duidelijkheid over maatregelen in industrie en transport om toename van stikstofdepositie tegen te gaan. De geleidelijke invulling van Maasvlakte 2 in de komende jaren zou binnen de sturingsperioden (2015-2021, 2021-2027) van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen probleem opleveren, maar binnen het ontwerp bestemmingsplan is hier nog onvoldoende duidelijkheid over.

Gezondheidswinst door schonere lucht
De organisaties vragen in hun zienswijze meer aandacht voor het extra terugdringen van luchtverontreiniging. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties (WHO) liggen de veilige normen (streefwaarden) op ongeveer de helft van de huidige normen. In een op 23 januari 2018 uitgebracht advies aan de regering, van de Gezondheidsraad (“Gezondheidswinst door schonere lucht”), wordt gesteld dat nog meer gezondheidswinst is te behalen door zelfs verder te gaan dan de ‘WHO-normen’. Rotterdam werkt in 2018 aan een nieuw beleid op het gebied van luchtkwaliteit, de ‘Koersnota Luchtkwaliteit 2.0’. De organisaties pleiten er voor om deze lagere normen als nieuw beleidsuitgangspunt te nemen.

Lees hier de volledige zienswijze van de natuur- en milieuorganisaties op het ontwerp bestemmingplan Maasvlakte 2 (15-02-2018).

Foto: Pixabay